0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت درما شعله ورند خیلی شجاعیم ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم دیگر شجاعت آن را نداریم. پائولو کوئیلو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میدانند اما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . . (پائولوکوئیلو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد! پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي توانيم درباره زندگي ديگران قضاوت كنيم، چون هر كس رنجها و درماندگي هاي خودش را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كه بداني در راه درستي هستي يك چيز است، اما اگر فكر كني راه درست تنها همين است چيز ديگري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه بمانيد، اما مانند عاقل ها رفتار كنيد. خطر متفاوت بودن را بپذيريد، اما بياموزيد كه بدون جلب توجه مفيد باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي عشق بايد باشد، حتي اگر بازتاب و پاسخ فوري نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نسبت به كسي كه "افسانه ي شخصي" خود را دنبال كند بخشنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس هر كاري كه بكند، در روي زمين اصلي ترين نقش تاريخ جهان را ايفا مي كند و معمولاً خودش اين را نمي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه يكبار پيش مي آيد ممكن است ديگر هرگز روي ندهد، اما آنچه كه دو بار پيش آيد، بدون شك، بار سوم هم رخ خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آن چيزي است كه "روح جهان" را وادار به دگرگوني و تكامل مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان دوست مي دارد، هيچ نيازي ندارد كه بفهمد چه پيشامدي در حال رخ دادن است. چون همه چيز در درون ما روي مي دهد و انسان مي تواند به باد بدل شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان دوست مي دارد، مي تواند جزيي از آفرينش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها هميشه همه چيز را مي دانند؛ آنها همه جا روانند، بي آنكه زادگاه يا مكاني براي مردن داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك چيز هست كه برآورده شدن رويايي را ناممكن مي سازد و آن، ترس از شكست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را تسليم نااميدي نكن؛ اين امر تو را از گفتگو با قلبت باز مي دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت درما شعله ورند خیلی شجاعیم ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم دیگر شجاعت آن را نداریم. پائولو کوئیلو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند که گویی همه چیز را میدانند اما اگر جرات داشته باشی و سئوالی بپرسی آنها هیچی چیز نمی دانند . . . (پائولوکوئیلو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد! پائولو کوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي توانيم درباره زندگي ديگران قضاوت كنيم، چون هر كس رنجها و درماندگي هاي خودش را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين كه بداني در راه درستي هستي يك چيز است، اما اگر فكر كني راه درست تنها همين است چيز ديگري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه بمانيد، اما مانند عاقل ها رفتار كنيد. خطر متفاوت بودن را بپذيريد، اما بياموزيد كه بدون جلب توجه مفيد باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي عشق بايد باشد، حتي اگر بازتاب و پاسخ فوري نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نسبت به كسي كه "افسانه ي شخصي" خود را دنبال كند بخشنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس هر كاري كه بكند، در روي زمين اصلي ترين نقش تاريخ جهان را ايفا مي كند و معمولاً خودش اين را نمي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه يكبار پيش مي آيد ممكن است ديگر هرگز روي ندهد، اما آنچه كه دو بار پيش آيد، بدون شك، بار سوم هم رخ خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آن چيزي است كه "روح جهان" را وادار به دگرگوني و تكامل مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان دوست مي دارد، هيچ نيازي ندارد كه بفهمد چه پيشامدي در حال رخ دادن است. چون همه چيز در درون ما روي مي دهد و انسان مي تواند به باد بدل شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان دوست مي دارد، مي تواند جزيي از آفرينش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها هميشه همه چيز را مي دانند؛ آنها همه جا روانند، بي آنكه زادگاه يا مكاني براي مردن داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك چيز هست كه برآورده شدن رويايي را ناممكن مي سازد و آن، ترس از شكست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را تسليم نااميدي نكن؛ اين امر تو را از گفتگو با قلبت باز مي دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران