0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از آنکه خزان از راه برسد ، از هر بهار بهره مند شو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان آدمی چه اندوهگین است ،هنگامی که اندوهش از عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان بتواند رنج را نیز به مانند شهری ترک گوید،می تواند خوشبختی را از سر گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند ، نباید یاری خواست ،بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باشکوه است که دوستت بدارند و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه خدایی نیست ، فرو ریختنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، زیبا و زشت نمیشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج چیز شگفت آوری است،گاه شیران را روباه و گاه روبهان را شیر میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی گل است و عشق ، عسل آن.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از آنکه خزان از راه برسد ، از هر بهار بهره مند شو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان آدمی چه اندوهگین است ،هنگامی که اندوهش از عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان بتواند رنج را نیز به مانند شهری ترک گوید،می تواند خوشبختی را از سر گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند ، نباید یاری خواست ،بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باشکوه است که دوستت بدارند و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه خدایی نیست ، فرو ریختنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، زیبا و زشت نمیشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج چیز شگفت آوری است،گاه شیران را روباه و گاه روبهان را شیر میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی گل است و عشق ، عسل آن.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران