0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطف زن مانند ماسه خطرناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از کوه بالاتر می رویم ، چشم انداز گسترده تری می بینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جهانیان ،همه دست برادری به یکدیگر خواهند داد و آن روزی است که بدبختی و تیره روزی در گستره جهان یافت نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آزمون گیرنده ، خداست و کوچکترین آزمون دهنده ، بنده ی خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیخواهی تو را بیازمایند ، کار خود را درست انجام بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغزش انسان تدریجی است . بدیها در وجود ما ،پای حاضر و آماده و نامرئی دارند .حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته ، چنین ویژگیهایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میگویی بکن و آنچه میکنی بگو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لابه لای شدیدترین تاریکی ها ، نور راستی برافروخته می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود ،نه نوآوری میشد نه کشفی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن پاکدامنی ،زیبا و دلپسند است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطف زن مانند ماسه خطرناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از کوه بالاتر می رویم ، چشم انداز گسترده تری می بینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جهانیان ،همه دست برادری به یکدیگر خواهند داد و آن روزی است که بدبختی و تیره روزی در گستره جهان یافت نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آزمون گیرنده ، خداست و کوچکترین آزمون دهنده ، بنده ی خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیخواهی تو را بیازمایند ، کار خود را درست انجام بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغزش انسان تدریجی است . بدیها در وجود ما ،پای حاضر و آماده و نامرئی دارند .حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته ، چنین ویژگیهایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میگویی بکن و آنچه میکنی بگو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لابه لای شدیدترین تاریکی ها ، نور راستی برافروخته می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود ،نه نوآوری میشد نه کشفی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن پاکدامنی ،زیبا و دلپسند است.