0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند ، کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته است ، تا تو را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارآ ترین سلاح برای نابودی رفتارهای روان رنجورانه از زندگی ، اراده فردی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف تو نباید ایستا باشد ، نباید تدافعی باشد ، نباید مانعی باشد برای آن چیزی که می توانی باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که ترس دامن بگسترد ،نشانی از عشق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای زندگی ، برای خدمت به تو هستند ، نه آن که تو در خدمت آنها باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند ، کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته است ، تا تو را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارآ ترین سلاح برای نابودی رفتارهای روان رنجورانه از زندگی ، اراده فردی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف تو نباید ایستا باشد ، نباید تدافعی باشد ، نباید مانعی باشد برای آن چیزی که می توانی باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که ترس دامن بگسترد ،نشانی از عشق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای زندگی ، برای خدمت به تو هستند ، نه آن که تو در خدمت آنها باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران