0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند ، کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته است ، تا تو را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارآ ترین سلاح برای نابودی رفتارهای روان رنجورانه از زندگی ، اراده فردی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف تو نباید ایستا باشد ، نباید تدافعی باشد ، نباید مانعی باشد برای آن چیزی که می توانی باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که ترس دامن بگسترد ،نشانی از عشق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای زندگی ، برای خدمت به تو هستند ، نه آن که تو در خدمت آنها باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند ، کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته است ، تا تو را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارآ ترین سلاح برای نابودی رفتارهای روان رنجورانه از زندگی ، اراده فردی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف تو نباید ایستا باشد ، نباید تدافعی باشد ، نباید مانعی باشد برای آن چیزی که می توانی باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که ترس دامن بگسترد ،نشانی از عشق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای زندگی ، برای خدمت به تو هستند ، نه آن که تو در خدمت آنها باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد.