0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی و رنج تو الهی است . چیزهای زیادی هست که باید از هر دو بیاموزی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کاستی ها و ضعف هایت دلیل می آوری به تنها چیزی که می رسی همان ضعف ها و کاستی هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدانی که مسئول نیت های خود هستی ، در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر با خود مهربان باشی ، مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی بیمار باشی ، یا سلامتی را انتخاب کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونت قلمرویی از آرامش هست که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهان آنهایی خلق کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ، هر قدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند . درک و درایت فقط با عمل حاصل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ... خودت باش ... لذت ببر ... عشق بورز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بدون فرا رفتن از جسم نمی توانیم آگاه شویم و به روشن بینی برسیم . همه عالمان این را آموخته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بی " در بی قید و شرط یعنی بدون قضاوت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجره ها درونی هستند ، به درون خویش سفر کن تا جادوی زندگی خود را خلق کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر...یا بهانه هایی برای باور ناکامی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به شیوه ای سست و بی رمق ، به هیچ روی پذیرفتنی نیست . همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خود به وجود آورده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق من برای داشتن بینی سالم ، در برابر حق تو برای کوبیدن مشتی به سوی من قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در پیوند با تمام انسانهایی ، رقابتی میان بهتر یا بدتر بودن از دیگران در کار نیست .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی و رنج تو الهی است . چیزهای زیادی هست که باید از هر دو بیاموزی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کاستی ها و ضعف هایت دلیل می آوری به تنها چیزی که می رسی همان ضعف ها و کاستی هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدانی که مسئول نیت های خود هستی ، در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر با خود مهربان باشی ، مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی بیمار باشی ، یا سلامتی را انتخاب کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونت قلمرویی از آرامش هست که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهان آنهایی خلق کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ، هر قدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند . درک و درایت فقط با عمل حاصل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ... خودت باش ... لذت ببر ... عشق بورز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بدون فرا رفتن از جسم نمی توانیم آگاه شویم و به روشن بینی برسیم . همه عالمان این را آموخته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بی " در بی قید و شرط یعنی بدون قضاوت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجره ها درونی هستند ، به درون خویش سفر کن تا جادوی زندگی خود را خلق کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر...یا بهانه هایی برای باور ناکامی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به شیوه ای سست و بی رمق ، به هیچ روی پذیرفتنی نیست . همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خود به وجود آورده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق من برای داشتن بینی سالم ، در برابر حق تو برای کوبیدن مشتی به سوی من قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در پیوند با تمام انسانهایی ، رقابتی میان بهتر یا بدتر بودن از دیگران در کار نیست .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران