0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی و رنج تو الهی است . چیزهای زیادی هست که باید از هر دو بیاموزی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کاستی ها و ضعف هایت دلیل می آوری به تنها چیزی که می رسی همان ضعف ها و کاستی هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدانی که مسئول نیت های خود هستی ، در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر با خود مهربان باشی ، مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی بیمار باشی ، یا سلامتی را انتخاب کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونت قلمرویی از آرامش هست که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهان آنهایی خلق کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ، هر قدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند . درک و درایت فقط با عمل حاصل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ... خودت باش ... لذت ببر ... عشق بورز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بدون فرا رفتن از جسم نمی توانیم آگاه شویم و به روشن بینی برسیم . همه عالمان این را آموخته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بی " در بی قید و شرط یعنی بدون قضاوت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجره ها درونی هستند ، به درون خویش سفر کن تا جادوی زندگی خود را خلق کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر...یا بهانه هایی برای باور ناکامی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به شیوه ای سست و بی رمق ، به هیچ روی پذیرفتنی نیست . همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خود به وجود آورده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق من برای داشتن بینی سالم ، در برابر حق تو برای کوبیدن مشتی به سوی من قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در پیوند با تمام انسانهایی ، رقابتی میان بهتر یا بدتر بودن از دیگران در کار نیست .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی و رنج تو الهی است . چیزهای زیادی هست که باید از هر دو بیاموزی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای کاستی ها و ضعف هایت دلیل می آوری به تنها چیزی که می رسی همان ضعف ها و کاستی هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدانی که مسئول نیت های خود هستی ، در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر با خود مهربان باشی ، مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی بیمار باشی ، یا سلامتی را انتخاب کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونت قلمرویی از آرامش هست که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهان آنهایی خلق کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ، هر قدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند . درک و درایت فقط با عمل حاصل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ... خودت باش ... لذت ببر ... عشق بورز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بدون فرا رفتن از جسم نمی توانیم آگاه شویم و به روشن بینی برسیم . همه عالمان این را آموخته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بی " در بی قید و شرط یعنی بدون قضاوت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجره ها درونی هستند ، به درون خویش سفر کن تا جادوی زندگی خود را خلق کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر...یا بهانه هایی برای باور ناکامی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به شیوه ای سست و بی رمق ، به هیچ روی پذیرفتنی نیست . همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خود به وجود آورده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری ، مخرب ترین کار ممکن را می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق من برای داشتن بینی سالم ، در برابر حق تو برای کوبیدن مشتی به سوی من قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در پیوند با تمام انسانهایی ، رقابتی میان بهتر یا بدتر بودن از دیگران در کار نیست .