0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری ، خود را موجودی الهی خواهی دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین ، جالب ترین و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی ... یعنی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجبور نیستی مورد ترحم کسی باشی که می خواهد تو را آزار دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور ذهنی ، یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن تا چیزی را بخواهی ، فقط لازم است راضی و پذیرا باشیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ انفجاری است در خود باوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که اتفاق می افتد باید حادث شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ، نه چیزی که از بیرون آورده باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری ، خود را موجودی الهی خواهی دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین ، جالب ترین و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی ... یعنی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجبور نیستی مورد ترحم کسی باشی که می خواهد تو را آزار دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور ذهنی ، یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن تا چیزی را بخواهی ، فقط لازم است راضی و پذیرا باشیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ انفجاری است در خود باوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که اتفاق می افتد باید حادث شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ، نه چیزی که از بیرون آورده باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد