0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ انفجاری است در خود باوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که اتفاق می افتد باید حادث شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ، نه چیزی که از بیرون آورده باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی ، به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی اعجازی است ، که باید آن را نظاره کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ انفجاری است در خود باوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها ، این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که اتفاق می افتد باید حادث شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ، نه چیزی که از بیرون آورده باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی ، به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی اعجازی است ، که باید آن را نظاره کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران