0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد. وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو، جدا از دیگران نیستی ، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. وین دایر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی. وین دایر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی لزوما بد نیست اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است.(وین دایر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم با شماست: می توانید میزبان خداوند باشید یا گروگان نفس...(وین دایر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار گذاشتن تردید ویژگی افرادی است که می خواهند در زندگیشان خود را شکوفا کنند...(وین دایر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامت انديشه يك عادت است همانكونه كه انديشه ناسالم نيز عادتي بيش نيست ‏"وين داير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با شماست ، می توانید بگویید صبح به خیر خدا جان یا خدا بخیر کند صبح شده. ‏ وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان کمک خداوند به شما ،بسیار بیشتر از تصور ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن رو که ذهن تو قلمروی خاص توست ، می توانی هر فکر تازه ای را چند روزی بیازمایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانی راستین باشی مگر آن که در مسیر جاودانی گام نهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن به جای تکرار و یاد آوری گذشته ، از آن پند بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرگز نمی توانی همه را راضی کنی . در حقیقت ، اگر بتوانی رضایت خاطر پنجاه درصد از افراد را به دست آوری ، بسیار خوب عمل کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مشکل ، فرصتی پنهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه داری یا نداری تعیین کننده خوشبختی و موفقیت تو نیست . آنچه به آن باور داری حقیقت است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد. وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو، جدا از دیگران نیستی ، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. وین دایر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی. وین دایر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی لزوما بد نیست اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است.(وین دایر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم با شماست: می توانید میزبان خداوند باشید یا گروگان نفس...(وین دایر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار گذاشتن تردید ویژگی افرادی است که می خواهند در زندگیشان خود را شکوفا کنند...(وین دایر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامت انديشه يك عادت است همانكونه كه انديشه ناسالم نيز عادتي بيش نيست ‏"وين داير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با شماست ، می توانید بگویید صبح به خیر خدا جان یا خدا بخیر کند صبح شده. ‏ وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان کمک خداوند به شما ،بسیار بیشتر از تصور ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن رو که ذهن تو قلمروی خاص توست ، می توانی هر فکر تازه ای را چند روزی بیازمایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانی راستین باشی مگر آن که در مسیر جاودانی گام نهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن به جای تکرار و یاد آوری گذشته ، از آن پند بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرگز نمی توانی همه را راضی کنی . در حقیقت ، اگر بتوانی رضایت خاطر پنجاه درصد از افراد را به دست آوری ، بسیار خوب عمل کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر مشکل ، فرصتی پنهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه داری یا نداری تعیین کننده خوشبختی و موفقیت تو نیست . آنچه به آن باور داری حقیقت است