0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز خواندن، نتیجه ی شادمانی ما نیست، بلكه چون آواز می خوانیم، شادمانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشته شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین كشف عصر ما این است كه انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسی است كه می داند چه كارهایی را باید كنار بگذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم، بلكه اگر در عین حال كه تصمیم می گیریم قادر به دگرگون كردن اعمال خود باشیم، نتیجه خواهیم گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد، به طور كلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام كار از بین می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات ناگوار را همان گونه كه رخ داده بپذیر، زیرا پذیرفتن آنچه رخ داده اولین قدم برای پیروز شدن و غلبه بر نتایج دردناك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كمی مبارزه قادریم آن چیزهایی را كه شر نامیده می شوند تبدیل به خیر كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد و بانشاط باشید، بگویید و بشنوید و به غم و غصه مجالی برای خودنمایی ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه كه باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است كه به نظرش كافی می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان عادی تنها از یك دهم استعدادها و قدرت فكری خود استفاده می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سكون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخوشی ها و بیماریهای ما قادرند به گونه ای پیش بینی ناپذیر به ما كمك كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد و باور دینی یكی از نیروهایی است كه بشر به كمك آن زندگی می كند و اگر آن را به طور كامل از دست بدهد نتیجه ای جز سقوط ابناء بشری به همراه نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است كه موفقیت نهایی مان را تضمین می كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز خواندن، نتیجه ی شادمانی ما نیست، بلكه چون آواز می خوانیم، شادمانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشته شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین كشف عصر ما این است كه انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسی است كه می داند چه كارهایی را باید كنار بگذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم، بلكه اگر در عین حال كه تصمیم می گیریم قادر به دگرگون كردن اعمال خود باشیم، نتیجه خواهیم گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد، به طور كلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام كار از بین می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات ناگوار را همان گونه كه رخ داده بپذیر، زیرا پذیرفتن آنچه رخ داده اولین قدم برای پیروز شدن و غلبه بر نتایج دردناك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كمی مبارزه قادریم آن چیزهایی را كه شر نامیده می شوند تبدیل به خیر كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد و بانشاط باشید، بگویید و بشنوید و به غم و غصه مجالی برای خودنمایی ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه كه باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است كه به نظرش كافی می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان عادی تنها از یك دهم استعدادها و قدرت فكری خود استفاده می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سكون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخوشی ها و بیماریهای ما قادرند به گونه ای پیش بینی ناپذیر به ما كمك كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد و باور دینی یكی از نیروهایی است كه بشر به كمك آن زندگی می كند و اگر آن را به طور كامل از دست بدهد نتیجه ای جز سقوط ابناء بشری به همراه نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است كه موفقیت نهایی مان را تضمین می كند.