0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتاق باشید که زندگی را همانگونه که هست ، بپذیرید. ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز خواندن، نتیجه ی شادمانی ما نیست، بلکه چون آواز می خوانیم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین کشف نسل امروز این است که انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین کشف عصر ما این است که انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل کسی است که می داند چه کارهایی را باید کنار بگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم، بلکه اگر در عین حال که تصمیم می گیریم قادر به دگرگون کردن اعمال خود باشیم، نتیجه خواهیم گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد، به طور کلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام کار از بین می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات ناگوار را همان گونه که رخ داده بپذیر، زیرا پذیرفتن آنچه رخ داده اولین قدم برای پیروز شدن و غلبه بر نتایج دردناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کمی مبارزه قادریم آن چیزهایی را که شر نامیده می شوند تبدیل به خیر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد و بانشاط باشید، بگویید و بشنوید و به غم و غصه مجالی برای خودنمایی ندهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه که باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است که به نظرش کافی می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان عادی تنها از یک دهم استعدادها و قدرت فکری خود استفاده می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سکون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخوشی ها و بیماریهای ما قادرند به گونه ای پیش بینی ناپذیر به ما کمک کنند!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتاق باشید که زندگی را همانگونه که هست ، بپذیرید. ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز خواندن، نتیجه ی شادمانی ما نیست، بلکه چون آواز می خوانیم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین کشف نسل امروز این است که انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین کشف عصر ما این است که انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل کسی است که می داند چه کارهایی را باید کنار بگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم، بلکه اگر در عین حال که تصمیم می گیریم قادر به دگرگون کردن اعمال خود باشیم، نتیجه خواهیم گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد، به طور کلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام کار از بین می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقات ناگوار را همان گونه که رخ داده بپذیر، زیرا پذیرفتن آنچه رخ داده اولین قدم برای پیروز شدن و غلبه بر نتایج دردناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کمی مبارزه قادریم آن چیزهایی را که شر نامیده می شوند تبدیل به خیر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد و بانشاط باشید، بگویید و بشنوید و به غم و غصه مجالی برای خودنمایی ندهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه که باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است که به نظرش کافی می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان عادی تنها از یک دهم استعدادها و قدرت فکری خود استفاده می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سکون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخوشی ها و بیماریهای ما قادرند به گونه ای پیش بینی ناپذیر به ما کمک کنند!