0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس والت ویتمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد كنی، باید آنچه به دست می آری و هر كامیابی كه نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراكنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت؛ بودن با كسانی كه دوستشان دارم، از همه چیز با ارزش تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیش می رویم تا آنچه را زمین و دریا هرگز به ما نداده اند به دست آوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی ذاتی هر اتم این است كه به سرچشمه ی الهی و بنیادی‌‌اش بازگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم كه دیدن یك برگ علف، كمتر از سفر به ستارگان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته، آینده، عظمت و عشق – اگر آنها از تو تهی هستند تو خود از آنها تهی هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر در دل جنگل های عظیم راه نخواهیم سپرد، بلكه از میان شهرهای عظیم تر خواهیم گذشت، اكنون چیزی عظیم تر از ریزش نیاگارا در برابر ما خروشان است، سیل آدمیان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد را آخرین بار در مدرسه ها نمی آزمایند، خرد را نمی توان از كسی كه صاحب آن است به كسی كه از آن محروم است منتقل ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون راز پرورانیدن برترین كسان را در می یابم، باید كه در هوای آزاد نشو و نما كرد و با زمین خورد و خفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كسی شهامت و تندرستی را با خود نیاورد به عرصه ی آزمایش پا نتواند گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشتر رویم! انگیزه ها بزرگتر خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرق در اندیشه جهان، دیدم ذره ای كه نام آن « نیكی » است استوار بسوی ابدیت می شتابد، و دریای بی كرانی كه « بدی » نام دارد خود را به هر سوی می كشاند، تا ناپدید شود و بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ شوهری و هیچ زنی و هیچ یاری اعتماد نیست كه اعترافات آدمی را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوهر چیزها چنین نهاده اند كه از ثمره ی هر توفیقی، هر چه باشد، چیزی پدید آید كه مبارزه ی عظیم تری را واجب سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا ما پیروزی را بزرگ انگاشتیم؟ آری چنین نیز هست – اما اكنون چنین می بینیم كه شكست هم، اگر از آن گریزی نباشد، بزرگ است، و مرگ و بیم نیز بزرگ اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد كنی، باید آنچه به دست می آری و هر كامیابی كه نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراكنی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس والت ویتمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد كنی، باید آنچه به دست می آری و هر كامیابی كه نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراكنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت؛ بودن با كسانی كه دوستشان دارم، از همه چیز با ارزش تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیش می رویم تا آنچه را زمین و دریا هرگز به ما نداده اند به دست آوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی ذاتی هر اتم این است كه به سرچشمه ی الهی و بنیادی‌‌اش بازگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم كه دیدن یك برگ علف، كمتر از سفر به ستارگان نیس��.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته، آینده، عظمت و عشق – اگر آنها از تو تهی هستند تو خود از آنها تهی هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر در دل جنگل های عظیم راه نخواهیم سپرد، بلكه از میان شهرهای عظیم تر خواهیم گذشت، اكنون چیزی عظیم تر از ریزش نیاگارا در برابر ما خروشان است، سیل آدمیان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد را آخرین بار در مدرسه ها نمی آزمایند، خرد را نمی توان از كسی كه صاحب آن است به كسی كه از آن محروم است منتقل ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون راز پرورانیدن برترین كسان را در می یابم، باید كه در هوای آزاد نشو و نما كرد و با زمین خورد و خفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كسی شهامت و تندرستی را با خود نیاورد به عرصه ی آزمایش پا نتواند گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشتر رویم! انگیزه ها بزرگتر خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرق در اندیشه جهان، دیدم ذره ای كه نام آن « نیكی » است استوار بسوی ابدیت می شتابد، و دریای بی كرانی كه « بدی » نام دارد خود را به هر سوی می كشاند، تا ناپدید شود و بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ شوهری و هیچ زنی و هیچ یاری اعتماد نیست كه اعترافات آدمی را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوهر چیزها چنین نهاده اند كه از ثمره ی هر توفیقی، هر چه باشد، چیزی پدید آید كه مبارزه ی عظیم تری را واجب سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا ما پیروزی را بزرگ انگاشتیم؟ آری چنین نیز هست – اما اكنون چنین می بینیم كه شكست هم، اگر از آن گریزی نباشد، بزرگ است، و مرگ و بیم نیز بزرگ اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد كنی، باید آنچه به دست می آری و هر كامیابی كه نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراكنی.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران