0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نيوتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که فکر نميکند به ندرت دم فرو ميبندد « نيوتن »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ذرات جهان دارای نیروی مرموزی به نام جاذبه هستند كه باعث جذب آنها به یكدیگر می شود و به طور معمول ذرات هر توده مجذوب مركز آن و توده ذكر شده، خود، مجذوب توده دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش كلی مانند خلیجی است كه من و همكارانم تنها چند دانه ریگ جالب از این پهنای گسترده برداشته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیرتم كه وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنیای بزرگی كه در آن زندگی می كنم، به چه تشبیه كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه فكر نمی كند، به ندرت دم فرو می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی حقیرترین موجودات نیز از نعمت های خداوند بی بهره نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مشهور نشدم مگر به واسطه كار و كوشش و اگر از عملی خسته می شدم، تفریح و رفع خستگی را در اشتغال به كار دیگری جستجو می كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که فکر نمي کند ، به ندرت دم فرو مي بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیات درختان در بخشش میوه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترين رازهاي نهان سياست بازان ، چيزي جز پيگري انديشه مردم كوچه و بازار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که مى دانیم، یک قطره است، آن که نمى دانیم، یک اقیانوس.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نيوتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که فکر نميکند به ندرت دم فرو ميبندد « نيوتن »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ذرات جهان دارای نیروی مرموزی به نام جاذبه هستند كه باعث جذب آنها به یكدیگر می شود و به طور معمول ذرات هر توده مجذوب مركز آن و توده ذكر شده، خود، مجذوب توده دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش كلی مانند خلیجی است كه من و همكارانم تنها چند دانه ریگ جالب از این پهنای گسترده برداشته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیرتم كه وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنیای بزرگی كه در آن زندگی می كنم، به چه تشبیه كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه فكر نمی كند، به ندرت دم فرو می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی حقیرترین موجودات نیز از نعمت های خداوند بی بهره نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آنجا كه ممكن است، امروز كارت را خوب انجام بده، باشد كه فردا هم قدمی رو به جلو برداری و كارت را بهتر انجام دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مشهور نشدم مگر به واسطه كار و كوشش و اگر از عملی خسته می شدم، تفریح و رفع خستگی را در اشتغال به كار دیگری جستجو می كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که فکر نمي کند ، به ندرت دم فرو مي بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیات درختان در بخشش میوه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترين رازهاي نهان سياست بازان ، چيزي جز پيگري انديشه مردم كوچه و بازار نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که مى دانیم، یک قطره است، آن که نمى دانیم، یک اقیانوس.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران