0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در کار ما " اگر " نباشد، پیروز خواهیم شد . نلسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید ... نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است، آشکار سازیم و این امر، همه ی انسانها را در بر میگیرد… "نلسون ماندلا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزمندان! فراموش نكنید كه پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی شود ،آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقای دوستی ها به تفاهم متقابل وابسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مترادف نترسیدن نیست،بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی میشویم ،ببخشیم اما فراموش نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است،آشکار سازیم و این امر،همه ی انساتها را در بر میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش و عاشق.. که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك هايت را باور نكن و هيچ گاه به باورهايت شك نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ،شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم ،در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در کار ما " اگر " نباشد، پیروز خواهیم شد . نلسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید ... نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است، آشکار سازیم و این امر، همه ی انسانها را در بر میگیرد… "نلسون ماندلا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزمندان! فراموش نكنید كه پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی شود ،آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقای دوستی ها به تفاهم متقابل وابسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مترادف نترسیدن نیست،بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی میشویم ،ببخشیم اما فراموش نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است،آشکار سازیم و این امر،همه ی انساتها را در بر میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک باش و عاشق.. که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك هايت را باور نكن و هيچ گاه به باورهايت شك نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ،شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم ،در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران