0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگاه ها و رویاهای خود را گرامی بدارید چون آنها کودکان روح شما  و تصویر نهایت خواسته های شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد بالا و بی مسئولیتی اموری هستند که به ندرت با هم در یک نفر جمع می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دست آورد ها همه ثروت ها در ابتدا یک طرح و ایده بوده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل مقیاس واقعی هوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک هدف یک رویاست با یک ضرب العجل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چند كیلومتر بیشتر از آنچه تاكنون به آن خو گرفته‌اید، گام بردارید، دارایی افزونتری به دست خواهید آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست یك عامل نیرو بخش است، نه یك باز دارنده؛ هر شكست بذری از موفقیت در دل دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین زمانهای سرخوردگی، چالش و ناامیدی است كه انسان با یك جهش می‌تواند برای رهایی خود برنامه‌ریزی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام كار، تمایل به انجام آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یك نظریه یا نقطه نظر است كه خود ناشی از تصور می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهیدستی، مایه‌ی آبروریزی نیست، ولی بی‌گمان، مایه‌ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگاه ها و رویاهای خود را گرامی بدارید چون آنها کودکان روح شما  و تصویر نهایت خواسته های شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد بالا و بی مسئولیتی اموری هستند که به ندرت با هم در یک نفر جمع می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دست آورد ها همه ثروت ها در ابتدا یک طرح و ایده بوده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل مقیاس واقعی هوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک هدف یک رویاست با یک ضرب العجل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چند كیلومتر بیشتر از آنچه تاكنون به آن خو گرفته‌اید، گام بردارید، دارایی افزونتری به دست خواهید آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست یك عامل نیرو بخش است، نه یك باز دارنده؛ هر شكست بذری از موفقیت در دل دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین زمانهای سرخوردگی، چالش و ناامیدی است كه انسان با یك جهش می‌تواند برای رهایی خود برنامه‌ریزی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام كار، تمایل به انجام آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یك نظریه یا نقطه نظر است كه خود ناشی از تصور می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهیدستی، مایه‌ی آبروریزی نیست، ولی بی‌گمان، مایه‌ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.