0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی می توانی ، حتما می توانی. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت نصیب کسانی می شود که دراشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند. هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی که می توانی , حتما می توانی . ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند , آنها را از خود دور می کند . ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نبردهای زندگی هم��شه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی می توانی ، حتما می توانی. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت نصیب کسانی می شود که دراشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند. هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود ��مل کنید. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی که می توانی , حتما می توانی . ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند , آنها را از خود دور می کند . ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.