0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان با یک دست گهواره را تکان میدهند و با دست دیگر دنیا را.. ... ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا اشخاصی که تنها با طنین کلنگ گورکن از خواب غفلت بیدار می شوند. ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار تردید کردی مطمئن باش شکست میخوری ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك مرد هيچ شكنجه اي بالاتر از ان نيست كه به او ترحم كني... (بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمی بهتر است هرگز به دنيا نيايد، تا اينكه به دنيا بيايد و اثری بر جای نگذارد. ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خیانت همیشه در اوج اعتماد می باشد … ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اشتباه نکن .  اگر اشتباه کردی تکرار نکن . اگر تکرار کردی اعتراف نکن . اگر اعتراف کردی التماس نکن . اگر التماس کردی دیگر زندگی نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی خواستن .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان با یک دست گهواره را تکان میدهند و با دست دیگر دنیا را.. ... ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا اشخاصی که تنها با طنین کلنگ گورکن از خواب غفلت بیدار می شوند. ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار تردید کردی مطمئن باش شکست میخوری ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك مرد هيچ شكنجه اي بالاتر از ان نيست كه به او ترحم كني... (بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمی بهتر است هرگز به دنيا نيايد، تا اينكه به دنيا بيايد و اثری بر جای نگذارد. ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خیانت همیشه در اوج اعتماد می باشد … ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اشتباه نکن .  اگر اشتباه کردی تکرار نکن . اگر تکرار کردی اعتراف نکن . اگر اعتراف کردی التماس نکن . اگر التماس کردی دیگر زندگی نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی خواستن .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد