0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مانندعشق از امید تغذیه می کند. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ وخم های زندگی هیچ گاه با درماندگی روبرو نخواهد شد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست ، ولی یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختیها و مشکلات روزهای جوانی مدیون هستند. ناپلئون 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مانندعشق از امید تغذیه می کند. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ وخم های زندگی هیچ گاه با درماندگی روبرو نخواهد شد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست ، ولی یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختیها و مشکلات روزهای جوانی مدیون هستند. ناپلئون 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران