0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مانندعشق از امید تغذیه می کند. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ وخم های زندگی هیچ گاه با درماندگی روبرو نخواهد شد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست ، ولی یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختیها و مشکلات روزهای جوانی مدیون هستند. ناپلئون 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت مانندعشق از امید تغذیه می کند. بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ وخم های زندگی هیچ گاه با درماندگی روبرو نخواهد شد. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت حقیقی ،موفق شدن بر شداید زندگی است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست ، ولی یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است . ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختیها و مشکلات روزهای جوانی مدیون هستند. ناپلئون