0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی زمین های کشور با سپاه و تربیت نسل های آینده با شما. اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادر ها نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم ، به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شمشیری است که من همیشه از آن بهره جسته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زمینهای کشورم هیچ زمان گفت و گو نمیکنم ، بلکه آنرا با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه ی فردوسی خردمند ، راهنمای من در تمام زندگی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی ده ها نادر هم به جایی نخواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن بزرگ نباید ترسید ، اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت. جوانی که از آرمان های بزرگ فاصله گرفت ، نه تنها کمک جامعه نیست ، بلکه [همچون] باری به دوش هموطنانش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ میتواند دوستی نیز باشد. اگر نیرو های دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند. انتقام از خراب کننده. ندایی در دونم میگفت: برخیز ، ایران تو را فراخوانده است و برخواستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که برخواستم ، از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون. سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است. سپاهی که تنها به دنبال حفظ و کشور و امنیت آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمین من است. نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد ، اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد. این آرزوی تمام عمرم بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوتم دشمن را فرسنگها از مرز های خودش نیز به عقب مینشاند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی زمین های کشور با سپاه و تربیت نسل های آینده با شما. اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادر ها نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم ، به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شمشیری است که من همیشه از آن بهره جسته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زمینهای کشورم هیچ زمان گفت و گو نمیکنم ، بلکه آنرا با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه ی فردوسی خردمند ، راهنمای من در تمام زندگی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی ده ها نادر هم به جایی نخواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن بزرگ نباید ترسید ، اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت. جوانی که از آرمان های بزرگ فاصله گرفت ، نه تنها کمک جامعه نیست ، بلکه [همچون] باری به دوش هموطنانش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ میتواند دوستی نیز باشد. اگر نیرو های دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند. انتقام از خراب کننده. ندایی در دونم میگفت: برخیز ، ایران تو را فراخوانده است و برخواستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که برخواستم ، از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون. سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است. سپاهی که تنها به دنبال حفظ و کشور و امنیت آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمین من است. نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد ، اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد. این آرزوی تمام عمرم بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوتم دشمن را فرسنگها از مرز های خودش نیز به عقب مینشاند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران