0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم . نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمنـدان و دانشمنـدان سرزمینـم آزادی اراضـی کشـور با سپـاه من و تربیت نسلهـای آینـده با شمـا،اگـر سخـن شمـا مردم را آگاهـی بخشـد دیگـرنیـازی به شمشیـر نادرهـا نخواهـد بـود . * نادرشـاه افشـار *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند انتقام از خراب کننده و ندای از درونم می گفت برخیز ایران تو را فراخوانده است و برخواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوتم ، دشمن را فرسنگها از مرزهای خودش نیز به عقب می نشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم . نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم . نادر شاه افشار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمنـدان و دانشمنـدان سرزمینـم آزادی اراضـی کشـور با سپـاه من و تربیت نسلهـای آینـده با شمـا،اگـر سخـن شمـا مردم را آگاهـی بخشـد دیگـرنیـازی به شمشیـر نادرهـا نخواهـد بـود . * نادرشـاه افشـار *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند انتقام از خراب کننده و ندای از درونم می گفت برخیز ایران تو را فراخوانده است و برخواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوتم ، دشمن را فرسنگها از مرزهای خودش نیز به عقب می نشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران