0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر - چون تنها یك بار زندگی می كند- به هیچ وجه امكان به اثبات رساندن فرضیه ای را از راه تجربه ی شخصی خود ندارد، به گونه ای كه هرگز نخواهد فهمید كه پیروی از احساسات، كار درست یا نادرستی بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی توجهی به زن، كفر كبیر و بی احترامی بزرگی به آفریده های خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم زمانی كه هدف، برایش اهمیت نداشته باشد، نمی پرسد كه به كجا دارد می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز خواركننده تر از دویدن با همه ی نیرو از روی ناتوانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد، ما تسلیم می شویم. اما اگر عشقی را بدون دلیل از دست بدهیم، هرگز خود را نخواهیم بخشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، به یك امپراتوری شبیه است؛ اگر اندیشه ای كه بر ��بنای آن به وجود آمده از میان برود، خود عشق نیز از میان خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت در هر جا كه خود را خداگونه بنمایاند، خودبخود الهیات خاص خویش را تولید می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بی خبر باشیم، بی گناه هستیم؟ آیا آدم ابلهی كه بر اریكه ی قدرت تكیه زده است، تنها به بهانه ی نادانی، از هر گونه مسئولیتی به دور است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه قلب، لب به سخن می گشاید شایسته نیست كه خِرد خُرده بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان در ترنی كه تاربخش می نامند، سوار شده است؛ سوار شدن در این ترن آسان است اما پیاده شدن از آن دشوار.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر - چون تنها یك بار زندگی می كند- به هیچ وجه امكان به اثبات رساندن فرضیه ای را از راه تجربه ی شخصی خود ندارد، به گونه ای كه هرگز نخواهد فهمید كه پیروی از احساسات، كار درست یا نادرستی بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی توجهی به زن، كفر كبیر و بی احترامی بزرگی به آفریده های خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم زمانی كه هدف، برایش اهمیت نداشته باشد، نمی پرسد كه به كجا دارد می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز خواركننده تر از دویدن با همه ی نیرو از روی ناتوانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد، ما تسلیم می شویم. اما اگر عشقی را بدون دلیل از دست بدهیم، هرگز خود را نخواهیم بخشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، به یك امپراتوری شبیه است؛ اگر اندیشه ای كه بر مبنای آن به وجود آمده از میان برود، خود عشق نیز از میان خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت در هر جا كه خود را خداگونه بنمایاند، خودبخود الهیات خاص خویش را تولید می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بی خبر باشیم، بی گناه هستیم؟ آیا آدم ابلهی كه بر اریكه ی قدرت تكیه زده است، تنها به بهانه ی نادانی، از هر گونه مسئولیتی به دور است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه قلب، لب به سخن می گشاید شایسته نیست كه خِرد خُرده بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان در ترنی كه تاربخش می نامند، سوار شده است؛ سوار شدن در این ترن آسان است اما پیاده شدن از آن دشوار.