0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادبودها در سراسر دنیا پراكنده اند. اگر بخواهیم آنها را پیدا كنیم و از مخفیگاه هایشان بیرون بكشیم، باید سفر كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی در پیچیده ترین شكل خود، همچون یك زبان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ، پیاپی شدن دگرگونی های بی دوام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ساده ترین شنوندگان، آنچه را كه می گذرد، كم و بیش تشخیص می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، یك پیشامد بسیار ساده است كه به آسانی رخ می دهد، مثل تمام پیشامدهای دیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه فرد تحصیلكرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد، وسعت دانش نیست، بلكه اعتماد به نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین خیانت، جبران ناپذیر است و از طریق واكنش زنجیره ای، خیانت های دیگری را بر می انگیزد كه هر كدام از آنها ما را بیش از پیش از خیانت پیشین دور می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه انسان بیشتر در تاریکی درون خویش به سر برد،بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را كه نتیجه ی یك انتخاب نیست، نمی توان شایستگی یا ناكامی تلقی كرد؛ در برابر چنین وضعی تحمیلی باید رفتار درستی در پیش گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.انسان آرزومند جهانی است كه در آن خیر و شر آشكارا تشخیص دادنی باشند، زیرا در او تمایل ذاتی و سركش داوری كردن پیش از فهمیدن، وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نباید بگذاریم كه آینده، زیر بار گذشته فرو بپاشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، چشم پوشی از قدرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك و تردید، امری یكسره طبیعی است؛ آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد، زیرا زندگی یك بار بیش نیست و نمی توان آن را با زندگی های گذشته مقایسه و یا در آینده درست كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نخستین تمرین زندگی، خودِ زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی می توان قایل شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی را از روی همدردی دوست داشتن، دوست داشتن حقیقی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز از احساس همدردی دشوارتر نیست. حتی تحمل درد خویشتن به سختی دردی نیست كه به گونه ای مشترك با كسی دیگر برای یك نفر دیگر یا به جای شخص دیگری می كشیم و قوه ی تخیل ما به آن صدها بازتاب می بخشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادبودها در سراسر دنیا پراكنده اند. اگر بخواهیم آنها را پیدا كنیم و از مخفیگاه هایشان بیرون بكشیم، باید سفر كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی در پیچیده ترین شكل خود، همچون یك زبان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ، پیاپی شدن دگرگونی های بی دوام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ساده ترین شنوندگان، آنچه را كه می گذرد، كم و بیش تشخیص می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، یك پیشامد بسیار ساده است كه به آسانی رخ می دهد، مثل تمام پیشامدهای دیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه فرد تحصیلكرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد، وسعت دانش نیست، بلكه اعتماد به نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین خیانت، جبران ناپذیر است و از طریق واكنش زنجیره ای، خیانت های دیگری را بر می انگیزد كه هر كدام از آنها ما را بیش از پیش از خیانت پیشین دور می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه انسان بیشتر در تاریکی درون خویش به سر برد،بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را كه نتیجه ی یك انتخاب نیست، نمی توان شایستگی یا ناكامی تلقی كرد؛ در برابر چنین وضعی تحمیلی باید رفتار درستی در پیش گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.انسان آرزومند جهانی است كه در آن خیر و شر آشكارا تشخیص دادنی باشند، زیرا در او تمایل ذاتی و سركش داوری كردن پیش از فهمیدن، وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نباید بگذاریم كه آینده، زیر بار گذشته فرو بپاشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، چشم پوشی از قدرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك و تردید، امری یكسره طبیعی است؛ آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد، زیرا زندگی یك بار بیش نیست و نمی توان آن را با زندگی های گذشته مقایسه و یا در آینده درست كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نخستین تمرین زندگی، خودِ زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی می توان قایل شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی را از روی همدردی دوست داشتن، دوست داشتن حقیقی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز از احساس همدردی دشوارتر نیست. حتی تحمل درد خویشتن به سختی دردی نیست كه به گونه ای مشترك با كسی دیگر برای یك نفر دیگر یا به جای شخص دیگری می كشیم و قوه ی تخیل ما به آن صدها بازتاب می بخشد.