0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ها نیز زندگی مردم را نجات می بخشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ساده ترین پرسش ها با اهمیت ترین پرسش ها به شمار می رود و پاسخی برای آنها وجود ندارد و پرسشی كه نتوان به آن پاسخ داد، مانعی است كه فراتر از آن نمی توان رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بیشتر برای از یاد بردن درد و رنج خویش به آینده پناه می بریم؛ در پهنه ی زمان، خطی را تصور می كنیم كه فراسوی آن خط، درد و رنج ما پایان خواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در برابر كسی كه مهربان، مؤدب و مبادی آداب است قرار می گیریم، بسیار دشوار است كه همه ی حرفهایش را دروغ تصور كنیم و درستی و راستی در او نبینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمان كودكی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تكرار می كنند كه خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است كه می توان تصور كرد. اما خیانت كردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان بشری دایره وار نمی گذرد، بلكه به خط مستقیم پیش می رود و به همین دلیل، انسان نمی تواند خوشبخت باشد، چرا كه خوشبختی، تمایل به تكرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشت، حالت یك ضربه را دارد؛ لحظه ای است كه انسان هیچ چیز نمی بیند. وحشت فاقد هر گونه اثر زیبایی است و انسان تنها پرتو شدید رویداد ناشناخته ای را می بیند كه چشم براه آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه ای امكان پذیر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه استعداد دشوار همدردی ( احساس مشترك ) را دارا نیست، به سردی رفتار دیگران را محكوم می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازات كردن كسی كه نمی داند چه می كند، نشانه ی توحش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك بار حساب نیست؛ یك بار مثل هیچ وقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ به سبكی زندگی یك فرد است؛ بیش از اندازه سبك، به سبكی پَر است، مانند گرد و غبار در هوا معلق است، مانند چیزی است كه فردا ناپدید می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین احساسات می تواند به آسانی برای توجیه بزرگترین وحشت ها به كار گرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همیشه فریاد می زنند كه می خواهند آینده ی بهتری بسازند. این، حقیقت ندارد. آینده، خلایی است بی عاطفه نسبت به همه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، تنها به این دلیل می خواهند ارباب آینده شوند كه گذشته را دگرگون سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هنگامی كه صف را ترك می كند، دوباره می تواند به آن باز گردد، ولی زمانی كه دایره ای بسته می شود، دیگر راه بازگشتی وجود ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ها نیز زندگی مردم را نجات می بخشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ساده ترین پرسش ها با اهمیت ترین پرسش ها به شمار می رود و پاسخی برای آنها وجود ندارد و پرسشی كه نتوان به آن پاسخ داد، مانعی است كه فراتر از آن نمی توان رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بیشتر برای از یاد بردن درد و رنج خویش به آینده پناه می بریم؛ در پهنه ی زمان، خطی را تصور می كنیم كه فراسوی آن خط، درد و رنج ما پایان خواهد یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در برابر كسی كه مهربان، مؤدب و مبادی آداب است قرار می گیریم، بسیار دشوار است كه همه ی حرفهایش را دروغ تصور كنیم و درستی و راستی در او نبینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمان كودكی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تكرار می كنند كه خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است كه می توان تصور كرد. اما خیانت كردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان بشری دایره وار نمی گذرد، بلكه به خط مستقیم پیش می رود و به همین دلیل، انسان نمی تواند خوشبخت باشد، چرا كه خوشبختی، تمایل به تكرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشت، حالت یك ضربه را دارد؛ لحظه ای است كه انسان هیچ چیز نمی بیند. وحشت فاقد هر گونه اثر زیبایی است و انسان تنها پرتو شدید رویداد ناشناخته ای را می بیند كه چشم براه آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه ای امكان پذیر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه استعداد دشوار همدردی ( احساس مشترك ) را دارا نیست، به سردی رفتار دیگران را محكوم می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازات كردن كسی كه نمی داند چه می كند، نشانه ی توحش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك بار حساب نیست؛ یك بار مثل هیچ وقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ به سبكی زندگی یك فرد است؛ بیش از اندازه سبك، به سبكی پَر است، مانند گرد و غبار در هوا معلق است، مانند چیزی است كه فردا ناپدید می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین احساسات می تواند به آسانی برای توجیه بزرگترین وحشت ها به كار گرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همیشه فریاد می زنند كه می خواهند آینده ی بهتری بسازند. این، حقیقت ندارد. آینده، خلایی است بی عاطفه نسبت به همه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، تنها به این دلیل می خواهند ارباب آینده شوند كه گذشته را دگرگون سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هنگامی كه صف را ترك می كند، دوباره می تواند به آن باز گردد، ولی زمانی كه دایره ای بسته می شود، دیگر راه بازگشتی وجود ندارد.