0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان نویسانی كه هوشمندتر از آثارشان اند، باید حرفه ی خود را تغییر دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان می اندیشد و به حقیقت پی نمی برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه انسانها بیشتر می اندیشند، اندیشه ی این یك از اندیشه ی آن دیگری دورتر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز آن چیزی نیست كه می اندیشد هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به رفتار و كردار ما معنا می بخشد، همیشه برای ما ناشناخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه ی ما تصورناپذیر است كه یگانه عشقمان چیزی سبك و سست باشد، چیزی بدون وزن؛ می پنداریم عشق ما آن چیزی است كه ناگزیر باید باشد، كه بدون آن زندگی ما از دست رفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا یك رویداد هر چه بیشتر اتفاقی باشد، مهمتر و پرمعناتر نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد، آنچه كه انتظارش می رود و روزانه تكرار می شود، چیزی ساكت و خاموش است؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می كوشند آن را تعبیر و تفسیر كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل، یكی از ژرفترین نیازهای بشری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی، روزنه هایی در تن باز می كند كه روح می تواند برای رسیدن به صفای یكرنگی از آنها بیرون آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان بیشتر در تاریكی درون خویش به سر برد، بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود.م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بشر همچون یك قطعه ی موسیقی ساخته شده است. انسان با پیروی از درك زیبایی، رویداد اتفاقی را پس و پیش می كند تا از آن دورنمایه ای برای قطعه ی موسیقی زندگیش بیابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی، انسان را سرزنش كرد كه طی زندگی روزمره در برابر رویدادها بی اعتنا است و بدین ترتیب، بعد زیبایی را از زندگی خود سلب می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رؤیا تنها یك ارتباط ( شاید یك ارتباط رمزی ) نیست، بلكه یك كوشش زیبایی شناسی و یك بازی قوه ی تخیل است و این بازی به خودی خود دارای ارزش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد در برابر آن ایستادگی نماید، بلكه خود را به آن تسلیم می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا از والاترین پارسایی ها به شمار می رود. وفا به زندگی ما وحدت می بخشد و بدون آن، زندگی ما به صورت هزاران احساس ناپایدار پراكنده می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان نویسانی كه هوشمندتر از آثارشان اند، باید حرفه ی خود را تغییر دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان می اندیشد و به حقیقت پی نمی برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه انسانها بیشتر می اندیشند، اندیشه ی این یك از اندیشه ی آن دیگری دورتر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز آن چیزی نیست كه می اندیشد هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به رفتار و كردار ما معنا می بخشد، همیشه برای ما ناشناخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه ی ما تصورناپذیر است كه یگانه عشقمان چیزی سبك و سست باشد، چیزی بدون وزن؛ می پنداریم عشق ما آن چیزی است كه ناگزیر باید باشد، كه بدون آن زندگی ما از دست رفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا یك رویداد هر چه بیشتر اتفاقی باشد، مهمتر و پرمعناتر نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد، آنچه كه انتظارش می رود و روزانه تكرار می شود، چیزی ساكت و خاموش است؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می كوشند آن را تعبیر و تفسیر كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل، یكی از ژرفترین نیازهای بشری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی، روزنه هایی در تن باز می كند كه روح می تواند برای رسیدن به صفای یكرنگی از آنها بیرون آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان بیشتر در تاریكی درون خویش به سر برد، بیشتر در ظاهر جسمانیش پژمرده می شود.م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بشر همچون یك قطعه ی موسیقی ساخته شده است. انسان با پیروی از درك زیبایی، رویداد اتفاقی را پس و پیش می كند تا از آن دورنمایه ای برای قطعه ی موسیقی زندگیش بیابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی، انسان را سرزنش كرد كه طی زندگی روزمره در برابر رویدادها بی اعتنا است و بدین ترتیب، بعد زیبایی را از زندگی خود سلب می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رؤیا تنها یك ارتباط ( شاید یك ارتباط رمزی ) نیست، بلكه یك كوشش زیبایی شناسی و یك بازی قوه ی تخیل است و این بازی به خودی خود دارای ارزش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به ضعف خویش آگاهی دارد و نمی خواهد در برابر آن ایستادگی نماید، بلكه خود را به آن تسلیم می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا از والاترین پارسایی ها به شمار می رود. وفا به زندگی ما وحدت می بخشد و بدون آن، زندگی ما به صورت هزاران احساس ناپایدار پراكنده می شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران