0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بی خبر باشیم، بی گناه هستیم؟ آیا آدم ابلهی كه بر اریكه ی قدرت تكیه زده است، تنها به بهانه ی نادانی، از هر گونه مسئولیتی به دور است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه قلب، لب به سخن می گشاید شایسته نیست كه خِرد خُرده بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس نظامی آن چیزی است كه ما برنمی گزینیم، بلكه برای ما تعیین می شود و این همانا ثبات كل در برابر بی ثباتی فرد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عشق، سرانجام به مجموعه ای از یادگارهای بی رونق كاهش می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح رمان، روح پیچیدگی است. هر رمان به خواننده می گوید: «چیزها پیچیده تر از آن اند كه تو می اندیشی.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده همیشه نیرومندتر از اكنون است. در حقیقت، این آینده است كه درباره ی ما به داوری خواهد نشست و بی شك بدون هیچ گونه شایستگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عمل است كه انسان از دنیای تكراری روزانه - جایی كه همه شبیه یكدیگرند - بیرون می آید، با عمل است كه انسان خود را از دیگران متمایز می كند و فرد می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه ای نمایانگر جهانی كوچك است كه ناگزیر در لحظه ی بعدی فراموش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی به معنای ایجاد فضایی مصنوعی است كه در آن با دیگری، باید همچون كودك رفتار شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت همچون گلوله ی آهنینی است كه بر مچ پای ما بسته شده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سلسله مراتب هنرها، این موسیقی است كه جای نخست را می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ نگار، تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان عملی را كه یك بار از دست ما خارج شده است، دوباره در دست گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان و جهان همچون حلزون و صدف اش به یكدیگر پیوسته اند: جهان و انسان تفكیك ناپذیرند، جهان گستره ی انسان است و بتدریج كه جهان تغییر می كند، هستی نیز تغییر می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی، آنچه روی داده است نیست؛ هستی، عرصه ی امكانات بشری است؛ هر آنچه انسان بتواند آن شود، هر آنچه انسان بتواند واقعیت بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس، اعم از سیاستمدار، فیلسوف و دربان، به درستی سخن خود باور دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بی خبر باشیم، بی گناه هستیم؟ آیا آدم ابلهی كه بر اریكه ی قدرت تكیه زده است، تنها به بهانه ی نادانی، از هر گونه مسئولیتی به دور است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه قلب، لب به سخن می گشاید شایسته نیست كه خِرد خُرده بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس نظامی آن چیزی است كه ما برنمی گزینیم، بلكه برای ما تعیین می شود و این همانا ثبات كل در برابر بی ثباتی فرد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عشق، سرانجام به مجموعه ای از یادگارهای بی رونق كاهش می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح رمان، روح پیچیدگی است. هر رمان به خواننده می گوید: «چیزها پیچیده تر از آن اند كه تو می اندیشی.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده همیشه نیرومندتر از اكنون است. در حقیقت، این آینده است كه درباره ی ما به داوری خواهد نشست و بی شك بدون هیچ گونه شایستگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عمل است كه انسان از دنیای تكراری روزانه - جایی كه همه شبیه یكدیگرند - بیرون می آید، با عمل است كه انسان خود را از دیگران متمایز می كند و فرد می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه ای نمایانگر جهانی كوچك است كه ناگزیر در لحظه ی بعدی فراموش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی به معنای ایجاد فضایی مصنوعی است كه در آن با دیگری، باید همچون كودك رفتار شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت همچون گلوله ی آهنینی است كه بر مچ پای ما بسته شده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سلسله مراتب هنرها، این موسیقی است كه جای نخست را می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ نگار، تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توان عملی را كه یك بار از دست ما خارج شده است، دوباره در دست گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان و جهان همچون حلزون و صدف اش به یكدیگر پیوسته اند: جهان و انسان تفكیك ناپذیرند، جهان گستره ی انسان است و بتدریج كه جهان تغییر می كند، هستی نیز تغییر می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی، آنچه روی داده است نیست؛ هستی، عرصه ی امكانات بشری است؛ هر آنچه انسان بتواند آن شود، هر آنچه انسان بتواند واقعیت بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس، اعم از سیاستمدار، فیلسوف و دربان، به درستی سخن خود باور دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران