0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسیدن به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندنظر باشید و هدف‌های بزرگ تعیین کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مي دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از ديدن شگفتي هاي هنريم متعجب نمي شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور زندگي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشي و در پرتو سعي و تلاش خود به مقامي برسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشي دارند، اما همه حوصله ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنري راستين، سايه‌اي از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه ننگ و جنايت دوام دارد، هيچ نديدن و نشنيدن براي من پايان خوشبختي‌ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش ندارد كه آدمي براي مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زيرا پيروزي بر آنها هيچ ارزشي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترين شرط ازدواج با يك دختر، پاكي نفس و شرافت ذاتي او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسيدن به خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي، در روان و هوش آدمي تأثير مي‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود مي‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي، هرچند هم دشوار، با خونسردي و آرامش، آسانتر به نظر مي‌رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه رسيدن به آينده، نينديشيدن به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگاه هر نويسنده را از كتاب او و ديدگاه هر هنرمند را از هنرش مي‌توان دريافت

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسیدن به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندنظر باشید و هدف‌های بزرگ تعیین کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مي دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از ديدن شگفتي هاي هنريم متعجب نمي شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور زندگي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشي و در پرتو سعي و تلاش خود به مقامي برسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشي دارند، اما همه حوصله ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنري راستين، سايه‌اي از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه ننگ و جنايت دوام دارد، هيچ نديدن و نشنيدن براي من پايان خوشبختي‌ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش ندارد كه آدمي براي مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زيرا پيروزي بر آنها هيچ ارزشي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترين شرط ازدواج با يك دختر، پاكي نفس و شرافت ذاتي او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسيدن به خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي، در روان و هوش آدمي تأثير مي‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود مي‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي، هرچند هم دشوار، با خونسردي و آرامش، آسانتر به نظر مي‌رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه رسيدن به آينده، نينديشيدن به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگاه هر نويسنده را از كتاب او و ديدگاه هر هنرمند را از هنرش مي‌توان دريافت