0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . میکل آنژ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ در پیش گیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم كه بیش از توان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آدمی را به كمال می رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی كه هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به من آن ده كه همیشه شوقی بیش از حد توان خود برای كار كردن داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خطری كه ما را تهدید می كند پایین بودن و در دسترس بودن اهدافمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دانش بیشتر و تجربه زیادتر شود، نیاز به پند گرفتن كمتر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای كوچك، كمال ایجاد می كند و كمال هم چیز كوچكی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنریم متعجب نمی شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنری راستین، سایه‌ای از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه ننگ و جنایت دوام دارد، هیچ ندیدن و نشنیدن برای من پایان خوشبختی‌ است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . میکل آنژ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ در پیش گیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم كه بیش از توان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آدمی را به كمال می رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی كه هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به من آن ده كه همیشه شوقی بیش از حد توان خود برای كار كردن داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خطری كه ما را تهدید می كند پایین بودن و در دسترس بودن اهدافمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دانش بیشتر و تجربه زیادتر شود، نیاز به پند گرفتن كمتر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای كوچك، كمال ایجاد می كند و كمال هم چیز كوچكی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنریم متعجب نمی شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنری راستین، سایه‌ای از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه ننگ و جنایت دوام دارد، هیچ ندیدن و نشنیدن برای من پایان خوشبختی‌ است.