0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسي پرسيدند:« چند سال داري؟» گفت:« هجده، هفده، شايد شانزده، احتمالا پانزده...! » رندي گفت:« از عمر چرا مي دزدي؟ اين طور که تو پس  پس مي روي، به شکم مادرت باز مي گردي!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی     زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر تو همان اندیشه ای    ما بقی خود استخوان و ریشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسي پرسيدند:« چند سال داري؟» گفت:« هجده، هفده، شايد شانزده، احتمالا پانزده...! » رندي گفت:« از عمر چرا مي دزدي؟ اين طور که تو پس  پس مي روي، به شکم مادرت باز مي گردي!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی     زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر تو همان اندیشه ای    ما بقی خود استخوان و ریشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم .