0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند كه ایام رهایی شان را در این دنیا می گذرانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد. اما كسی كه به كتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامی كه به مطالعه یا اندیشه درباره محتوای آن كتاب مشغول است، جهنم تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به شعله شمع می دمید و شمع را خاموش می كنید، آن شعله كجا می رود؟ خواهید گفت نیست می شود، ولی چنین چیزی محال است؛ در دنیا یعنی در هستی، هیچ چیز «نیست» نخواهد شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دشوار است كه انسان پی ببرد كه جهان را برای او نیافریده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس ارزش پیروزی را نداند، به شكست خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از صحبتهایی که مرا سرگرم میکند اظهارات دانشمندان مذهبی و دینی استکه بطرزی موثر در مورد اراده و نقشه های خدا صحبت میکنند و چنان به گفته خود اعتقاد دارند که گویی ظهر آنروز با خدا ناهار خورده اند!

تعداد ��یامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح ما با این افکار پست و اندیشه های که از حدود معده و شهوت تجاوز نمیکند،آیا اگر از بین برود بهتر نیست!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باشید كه شادمانی به اندازه ی غم و غصه واگیردار است. نخستین وظیفه ی افراد شاد این است كه دیگران را از شادمانی خود آگاه سازند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند كه ایام رهایی شان را در این دنیا می گذرانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد. اما كسی كه به كتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامی كه به مطالعه یا اندیشه درباره محتوای آن كتاب مشغول است، جهنم تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به شعله شمع می دمید و شمع را خاموش می كنید، آن شعله كجا می رود؟ خواهید گفت نیست می شود، ولی چنین چیزی محال است؛ در دنیا یعنی در هستی، هیچ چیز «نیست» نخواهد شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دشوار است كه انسان پی ببرد كه جهان را برای او نیافریده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس ارزش پیروزی را نداند، به شكست خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از صحبتهایی که مرا سرگرم میکند اظهارات دانشمندان مذهبی و دینی استکه بطرزی موثر در مورد اراده و نقشه های خدا صحبت میکنند و چنان به گفته خود اعتقاد دارند که گویی ظهر آنروز با خدا ناهار خورده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح ما با این افکار پست و اندیشه های که از حدود معده و شهوت تجاوز نمیکند،آیا اگر از بین برود بهتر نیست!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باشید كه شادمانی به اندازه ی غم و غصه واگیردار است. نخستین وظیفه ی افراد شاد این است كه دیگران را از شادمانی خود آگاه سازند.