0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت خدای هر كس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از سرنوشت خود شكایت كند، از حماقت و ناچیزی روح خویش شكایت كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بدبختی ها و عذابهایی كه خدایتان برای شما می فرستد، از سوی خود شما فرستاده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف كند. زیرا به محض اینكه توانست خدای خویش را وصف كند، دیگر او خدا نبوده، بلكه مثل من و شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلكه دامان عشق است. نهال خرد باید در كوزه عشق كاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سرمایه فكری و دانش باید تسلیم یك عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود كه نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بهتر از كار كردن به جای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیك نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است.ستم و ستمگری را عادی فرض می كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش كردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه خوشبختی در جای تاریك، بی صدا و گودی پنهان شده كه بسیار نزدیك به ماست، ولی كمتر از آنجا می گذریم و آن، دل خود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی كه بشر كاملاً به نادانی خود پی برد، به موفقیت بزرگی دست یافته است؛ زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان به نادرستی یك نظریه پی برد و آنرا حفظ كرد، دلیل بر حماقت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلكه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روی زمین سعادتی بالاتر از یك عشق پاك و بادوام متصور نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد كه در اثر عشق ورزیدن به یك موجود دیگر، حتی اگر یك عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد، اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقی در كار است، پای عقل می لنگد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت خدای هر كس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از سرنوشت خود شكایت كند، از حماقت و ناچیزی روح خویش شكایت كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بدبختی ها و عذابهایی كه خدایتان برای شما می فرستد، از سوی خود شما فرستاده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف كند. زیرا به محض اینكه توانست خدای خویش را وصف كند، دیگر او خدا نبوده، بلكه مثل من و شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلكه دامان عشق است. نهال خرد باید در كوزه عشق كاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سرمایه فكری و دانش باید تسلیم یك عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود كه نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بهتر از كار كردن به جای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیك نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است.ستم و ستمگری را عادی فرض می كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش كردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه خوشبختی در جای تاریك، بی صدا و گودی پنهان شده كه بسیار نزدیك به ماست، ولی كمتر از آنجا می گذریم و آن، دل خود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی كه بشر كاملاً به نادانی خود پی برد، به موفقیت بزرگی دست یافته است؛ زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان به نادرستی یك نظریه پی برد و آنرا حفظ كرد، دلیل بر حماقت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلكه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روی زمین سعادتی بالاتر از یك عشق پاك و بادوام متصور نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد كه در اثر عشق ورزیدن به یك موجود دیگر، حتی اگر یك عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد، اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقی در كار است، پای عقل می لنگد.