0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت خدای هر كس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از سرنوشت خود شكایت كند، از حماقت و ناچیزی روح خویش شكایت كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بدبختی ها و عذابهایی كه خدایتان برای شما می فرستد، از سوی خود شما فرستاده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف كند. زیرا به محض اینكه توانست خدای خویش را وصف كند، دیگر او خدا نبوده، بلكه مثل من و شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلكه دامان عشق است. نهال خرد باید در كوزه عشق كاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سرمایه فكری و دانش باید تسلیم یك عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود كه نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بهتر از كار كردن به جای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیك نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است.ستم و ستمگری را عادی فرض می كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش كردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه خوشبختی در جای تاریك، بی صدا و گودی پنهان شده كه بسیار نزدیك به ماست، ولی كمتر از آنجا می گذریم و آن، دل خود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی كه بشر كاملاً به نادانی خود پی برد، به موفقیت بزرگی دست یافته است؛ زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان به نادرستی یك نظریه پی برد و آنرا حفظ كرد، دلیل بر حماقت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلكه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روی زمین سعادتی بالاتر از یك عشق پاك و بادوام متصور نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد كه در اثر عشق ورزیدن به یك موجود دیگر، حتی اگر یك عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد، اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقی در كار است، پای عقل می لنگد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت خدای هر كس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه از سرنوشت خود شكایت كند، از حماقت و ناچیزی روح خویش شكایت كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بدبختی ها و عذابهایی كه خدایتان برای شما می فرستد، از سوی خود شما فرستاده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف كند. زیرا به محض اینكه توانست خدای خویش را وصف كند، دیگر او خدا نبوده، بلكه مثل من و شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلكه دامان عشق است. نهال خرد باید در كوزه عشق كاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سرمایه فكری و دانش باید تسلیم یك عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود كه نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بهتر از كار كردن به جای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیك نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است.ستم و ستمگری را عادی فرض می كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش كردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه خوشبختی در جای تاریك، بی صدا و گودی پنهان شده كه بسیار نزدیك به ماست، ولی كمتر از آنجا می گذریم و آن، دل خود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی كه بشر كاملاً به نادانی خود پی برد، به موفقیت بزرگی دست یافته است؛ زیرا دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان به نادرستی یك نظریه پی برد و آنرا حفظ كرد، دلیل بر حماقت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلكه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روی زمین سعادتی بالاتر از یك عشق پاك و بادوام متصور نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد كه در اثر عشق ورزیدن به یك موجود دیگر، حتی اگر یك عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد، اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقی در كار است، پای عقل می لنگد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران