0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از سرنوشت خود شکایت می کند ، از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است. مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی و قبول نماید (مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متـرلینـــگ : انسـان عادی مثل شهـر ی ست 100 دروازه کـه تقـدیر از هر دری بر او وارد میشود اما فـرد حکیـم همانند کاخی است با یـــک در که تقـدیر قبل از ورود به آن در می زنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هيچ زني بر نخورده ام كه چيزي از بزرگي در او نباشد. مترلينك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتیکه موضوع عشق درکار است پای عقل می لنگد. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن كسي است كه حوادث را با تبسم و اندكي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواستخواهد کرد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه باعث آزار ما می شود، زندگی است. یك بیمار وقتی بمیرد، تمام دردهایش از بین می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود، زندگی، زندگی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه ما به آن مرگ می گوییم، یك زندگی است كه هنوز نتوانسته ایم چگونگی آن را درك كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون مرگ، زندگی اهمیت و ارزشی نداشت. زیرا ترس از مرگ است كه زندگی را در نظر ما اینقدر لذت بخش و خواستنی جلوه می دهد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از سرنوشت خود شکایت می کند ، از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است. مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی و قبول نماید (مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متـرلینـــگ : انسـان عادی مثل شهـر ی ست 100 دروازه کـه تقـدیر از هر دری بر او وارد میشود اما فـرد حکیـم همانند کاخی است با یـــک در که تقـدیر قبل از ورود به آن در می زنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هيچ زني بر نخورده ام كه چيزي از بزرگي در او نباشد. مترلينك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتیکه موضوع عشق درکار است پای عقل می لنگد. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن كسي است كه حوادث را با تبسم و اندكي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواستخواهد کرد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه باعث آزار ما می شود، زندگی است. یك بیمار وقتی بمیرد، تمام دردهایش از بین می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود، زندگی، زندگی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه ما به آن مرگ می گوییم، یك زندگی است كه هنوز نتوانسته ایم چگونگی آن را درك كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون مرگ، زندگی اهمیت و ارزشی نداشت. زیرا ترس از مرگ است كه زندگی را در نظر ما اینقدر لذت بخش و خواستنی جلوه می دهد.