0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مسیحا برزگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عبوسی و جدیت خود را گم کنی،  چیزی را از دست نداده ای .  اما اگر خنده خود را گم کنی،  همه ی زندگی را گم کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به دنیای درون، سفری بی انتهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک تو،  زیبایی وجود تو را در همه ی جهت ها بسط می دهد .  این زیبایی،  در فرزندان و دوستان تو خانه می کند  و به آیندگان می رسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در هر لحظه،دوباره به دنیا می آیی .  هر لحظه ای، لحظه ی تولد دوباره ی توست .  اما در هر لحظه به گونه ای متولد شو،  که با تولد دوباره ی تو،  روشنی و آزادی و شادمانی بیش تری به دنیا اضافه  شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در ستایش و نیایش تو شور و شراری نباشد،  بتی را ستایش کرده ای .  مراقبه،  تمرین حضور در تمامی لحظه های زندگی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرانه زندگی کن و همچون کرگدن تنها سفر کن .  بین دو راهی زندگی و امنیت،  همواره راه زندگی را در پیش بگیر .  زندگی را فدای امنیت نکن،  بلکه امنیت را به پای زندگی بریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرار کافی ست .  درنگ کن و زندگی را جانانه زندگی کن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  زندگی هیچ گاه به بن بست نمیرسد. کافیست چشم باز کنیم و راههای گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم. خدا که باشد ، هرمعجزه ای ممکن میگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در ستایش و نیایش تو شور و شراری نباشد، بتی را ستایش کرده ای . مراقبه، تمرین حضور در تمامی لحظه های زندگی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرانه زندگی کن و همچون کرگدن تنها سفر کن . بین دو راهی زندگی و امنیت، همواره راه زندگی را در پیش بگیر . زندگی را فدای امنیت نکن، بلکه امنیت را به پای زندگی بریز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرار کافی ست . درنگ کن و زندگی را جانانه زندگی کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در آتش عشق بسوزی . باید مدام شعله ور باشی . باید مدام جاری باشی . عشق است که تو را جاری می کند . اگر جاری نباشی، به مرداب دلمردگی تبدیل می شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي به خود ايمان ندارد دشمن زندگي‌ست دشمن زندگي همواره شكست مي‌خورد گام نخست آن است كه به علت‌هاي اين بي‌ايماني پي ببري خود را مشاهده كن خود را تحليل كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی باشیم. عشق این مجال را فراهم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عبوسی و جدیت خود را گم کنی، چیزی را از دست نداده ای . اما اگر خنده خود را گم کنی، همه ی زندگی را گم کرده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به دنیای درون، سفری بی انتهاست .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مسیحا برزگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عبوسی و جدیت خود را گم کنی،  چیزی را از دست نداده ای .  اما اگر خنده خود را گم کنی،  همه ی زندگی را گم کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به دنیای درون، سفری بی انتهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک تو،  زیبایی وجود تو را در همه ی جهت ها بسط می دهد .  این زیبایی،  در فرزندان و دوستان تو خانه می کند  و به آیندگان می رسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در هر لحظه،دوباره به دنیا می آیی .  هر لحظه ای، لحظه ی تولد دوباره ی توست .  اما در هر لحظه به گونه ای متولد شو،  که با تولد دوباره ی تو،  روشنی و آزادی و شادمانی بیش تری به دنیا اضافه  شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در ستایش و نیایش تو شور و شراری نباشد،  بتی را ستایش کرده ای .  مراقبه،  تمرین حضور در تمامی لحظه های زندگی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرانه زندگی کن و همچون کرگدن تنها سفر کن .  بین دو راهی زندگی و امنیت،  همواره راه زندگی را در پیش بگیر .  زندگی را فدای امنیت نکن،  بلکه امنیت را به پای زندگی بریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرار کافی ست .  درنگ کن و زندگی را جانانه زندگی کن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  زندگی هیچ گاه به بن بست نمیرسد. کافیست چشم باز کنیم و راههای گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم. خدا که باشد ، هرمعجزه ای ممکن میگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در ستایش و نیایش تو شور و شراری نباشد، بتی را ستایش کرده ای . مراقبه، تمرین حضور در تمامی لحظه های زندگی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرانه زندگی کن و همچون کرگدن تنها سفر کن . بین دو راهی زندگی و امنیت، همواره راه زندگی را در پیش بگیر . زندگی را فدای امنیت نکن، بلکه امنیت را به پای زندگی بریز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرار کافی ست . درنگ کن و زندگی را جانانه زندگی کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در آتش عشق بسوزی . باید مدام شعله ور باشی . باید مدام جاری باشی . عشق است که تو را جاری می کند . اگر جاری نباشی، به مرداب دلمردگی تبدیل می شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي به خود ايمان ندارد دشمن زندگي‌ست دشمن زندگي همواره شكست مي‌خورد گام نخست آن است كه به علت‌هاي اين بي‌ايماني پي ببري خود را مشاهده كن خود را تحليل كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی باشیم. عشق این مجال را فراهم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عبوسی و جدیت خود را گم کنی، چیزی را از دست نداده ای . اما اگر خنده خود را گم کنی، همه ی زندگی را گم کرده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به دنیای درون، سفری بی انتهاست .