0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس محمداسماعیل دولابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی که خیلی گناه دارند می‌گویند یعنی خدا من را می‌بخشد؟ آن‌ها نمی‌دانند وقتی که به این حال میرسند یعنی اینکه بخشیده می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گناهانت جز رو گرداندن از من بخشیده شده است . به من نزدیک شو ، به من نزدیک شو ، به من نزدیک شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- هر چه غير خداست را از دل بيرون کن. در "الا"، تشديد را محکم ادا کن، تا اگر چيزي باقي مانده، از ريشه کنده شود و وجودت پاک شود. آن گاه "الله"را بگو همه ي دلت را تصرف کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- خدا عبادت وعده ي بعد را نخواسته است؛ ولي ما روزي سال هاي بعد را هم مي خواهيم، در حالي که معلوم نيست تا يک وعده ي بعد زنده باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- با تکرار کردن کارهاي خوب، عادت حاصل مي شود. بعد عادت به عبادت منجر مي شود. عبادت هم معرفت ايجاد مي کند. بعد ملکات فاضله در فرد به وجود مي آيد و نهايتا به ولايت منجر مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- تربت، دفع بلا مي‌کند و همه ي تب ها و طوفان ها و زلزله ها با يک سر سوزن از آن آرام مي شود. مؤمن سرانجام تربت مي‌شود. اگر يک مؤمن در شهري بخوابد، خداوند بلا را از آن شهر دور مي‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اگر دقّت کنيد، فشار قبر و امثال آن در همين دنياقابل مشاهده است؛ مثل بداخلاق که خود و ديگران را در فشار مي گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- گذشته که گذشت و نيست، آينده هم که نيامده و نيست. غصه ها مال گذشته و آينده است. حالا که گذشته و آينده نيست، پس چه غصه اي؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنيا نگو، از خلق نگو ، از خودت هم نگو، از خدا بگو. چند وقت که از تنها از خدا بگويي اگر غير از او چيزي هم وجود داشته باشد از يادت مي‌رود و غير او را فراموش مي‌کني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنيا نگو، از خلق نگو ، از خودت هم نگو، از خدا بگو. چند وقت که از تنها از خدا بگويي اگر غير از او چيزي هم وجود داشته باشد از يادت مي‌رود و غير او را فراموش مي‌کني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعمال هر كس به اندازه معرفتش قیمت دارد . خلوص عمل بسته به میزان معرفت است . اعمالی كه از محبت سرچشمه می گیرد خلوصش بیشتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند را می خواهید بجویید در زمین و آسمان نیابید که پیدا نمی شود چون خود رحمانش فرمودند: زمین و آسمان وسعت مرا ندارد دل مؤمن جایگاه من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال نکن شاید خدا به تو بفهماند . گدایی نکن شاید خدا غنی ات کند . به قلبت فشار نیاور شاید خدا مشکلت را حل کند . چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی یک شاید کنار زندگی ات بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا ونیایش قبل از آنکه ابزار زندگی باشند، ابزار بندگیاند و بیش از آنکه خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روا میکنند و برتر از آنکه سفرهی نان را فراخی بخشند، گوهر جان را فربهی میدهند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس محمداسماعیل دولابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی که خیلی گناه دارند می‌گویند یعنی خدا من را می‌بخشد؟ آن‌ها نمی‌دانند وقتی که به این حال میرسند یعنی اینکه بخشیده می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گناهانت جز رو گرداندن از من بخشیده شده است . به من نزدیک شو ، به من نزدیک شو ، به من نزدیک شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- هر چه غير خداست را از دل بيرون کن. در "الا"، تشديد را محکم ادا کن، تا اگر چيزي باقي مانده، از ريشه کنده شود و وجودت پاک شود. آن گاه "الله"را بگو همه ي دلت را تصرف کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- خدا عبادت وعده ي بعد را نخواسته است؛ ولي ما روزي سال هاي بعد را هم مي خواهيم، در حالي که معلوم نيست تا يک وعده ي بعد زنده باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- با تکرار کردن کارهاي خوب، عادت حاصل مي شود. بعد عادت به عبادت منجر مي شود. عبادت هم معرفت ايجاد مي کند. بعد ملکات فاضله در فرد به وجود مي آيد و نهايتا به ولايت منجر مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- تربت، دفع بلا مي‌کند و همه ي تب ها و طوفان ها و زلزله ها با يک سر سوزن از آن آرام مي شود. مؤمن سرانجام تربت مي‌شود. اگر يک مؤمن در شهري بخوابد، خداوند بلا را از آن شهر دور مي‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اگر دقّت کنيد، فشار قبر و امثال آن در همين دنياقابل مشاهده است؛ مثل بداخلاق که خود و ديگران را در فشار مي گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- گذشته که گذشت و نيست، آينده هم که نيامده و نيست. غصه ها مال گذشته و آينده است. حالا که گذشته و آينده نيست، پس چه غصه اي؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنيا نگو، از خلق نگو ، از خودت هم نگو، از خدا بگو. چند وقت که از تنها از خدا بگويي اگر غير از او چيزي هم وجود داشته باشد از يادت مي‌رود و غير او را فراموش مي‌کني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنيا نگو، از خلق نگو ، از خودت هم نگو، از خدا بگو. چند وقت که از تنها از خدا بگويي اگر غير از او چيزي هم وجود داشته باشد از يادت مي‌رود و غير او را فراموش مي‌کني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعمال هر كس به اندازه معرفتش قیمت دارد . خلوص عمل بسته به میزان معرفت است . اعمالی كه از محبت سرچشمه می گیرد خلوصش بیشتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند را می خواهید بجویید در زمین و آسمان نیابید که پیدا نمی شود چون خود رحمانش فرمودند: زمین و آسمان وسعت مرا ندارد دل مؤمن جایگاه من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال نکن شاید خدا به تو بفهماند . گدایی نکن شاید خدا غنی ات کند . به قلبت فشار نیاور شاید خدا مشکلت را حل کند . چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی یک شاید کنار زندگی ات بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا ونیایش قبل از آنکه ابزار زندگی باشند، ابزار بندگیاند و بیش از آنکه خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روا میکنند و برتر از آنکه سفرهی نان را فراخی بخشند، گوهر جان را فربهی میدهند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران