0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ماهاتما گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ماهاتما گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران