0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ماهاتما گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم آزاد زندگی نمائیم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنیم . مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد.  آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم. مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار . گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی . مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدم خشونت فقط وقتی خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم که از ما نفرت دارند. می دانیم که عمل کردن به این قانون بزرگ محبت چقدر دشوار است. اما آیا انجام تمام کارهای بزرگ دشوار نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگنده عاشق مرگ است. نه مرگ در بستر بیماری بلکه مرگی که در میدان نبرد سر می رسد… مرگ در هر زمانی خجسته و مبارک است ولی برای جنگنده ای که برای آرمان خود -حقیقت- می میرد خجستگی آن دو چندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید دانه ای برنج یا تکه ای کاغذ را به هدر دهید وقتتان را نیز. وقت ما به خود ما تعلق ندارد بلکه متعلق به م��ت است و ما امانتدارانی هستیم که باید به بهترین نحو از آن بهره بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف ، همـواره از ما دور می شـود ، هر چه به پیشــرفتهای بزرگـتری نائل آییــم، بیش تر به بی ارزشی خود پی می بریم. شادمانی در تلاش نهفته اسـت نه در دستیابی به هدف. تلاشٍ تمام و کمال، عین پیروزی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از محدودیتها و نارساییهای خود آگاهم و این آگاهی تنها مایه قدرتم می باشد. آنچه در زندگی خود انجام داده ام بیش از هر چیز دیگر در نتیجه اطلاع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ماهاتما گاندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم آزاد زندگی نمائیم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنیم . مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد.  آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم. مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار . گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی . مهاتما گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدم خشونت فقط وقتی خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم که از ما نفرت دارند. می دانیم که عمل کردن به این قانون بزرگ محبت چقدر دشوار است. اما آیا انجام تمام کارهای بزرگ دشوار نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگنده عاشق مرگ است. نه مرگ در بستر بیماری بلکه مرگی که در میدان نبرد سر می رسد… مرگ در هر زمانی خجسته و مبارک است ولی برای جنگنده ای که برای آرمان خود -حقیقت- می میرد خجستگی آن دو چندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید دانه ای برنج یا تکه ای کاغذ را به هدر دهید وقتتان را نیز. وقت ما به خود ما تعلق ندارد بلکه متعلق به ملت است و ما امانتدارانی هستیم که باید به بهترین نحو از آن بهره بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف ، همـواره از ما دور می شـود ، هر چه به پیشــرفتهای بزرگـتری نائل آییــم، بیش تر به بی ارزشی خود پی می بریم. شادمانی در تلاش نهفته اسـت نه در دستیابی به هدف. تلاشٍ تمام و کمال، عین پیروزی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از محدودیتها و نارساییهای خود آگاهم و این آگاهی تنها مایه قدرتم می باشد. آنچه در زندگی خود انجام داده ام بیش از هر چیز دیگر در نتیجه اطلاع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران