0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان زندگی چيزی جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هدفمان را ازدست می دهیم مجبور هستیم سعی خود راچندبرابرکنیم. تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم . مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه! . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم . مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی،انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختخواب خطرناکترین جای دنیاست، چون صدی نود مردم در آن می‌میرند . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید. مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی هم وقت خودت را هدر می دهی و هم خوک را اذیت می کنی ! (مارک تواین)

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جريان زندگی چيزی جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هدفمان را ازدست می دهیم مجبور هستیم سعی خود راچندبرابرکنیم. تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم . مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه! . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم . مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی،انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختخواب خطرناکترین جای دنیاست، چون صدی نود مردم در آن می‌میرند . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است. مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست . مارک تواین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید. مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی هم وقت خودت را هدر می دهی و هم خوک را اذیت می کنی ! (مارک تواین)