0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را كه طی سالها می سازید ممكن است كسی یك شبه خراب كند، با وجود این بسازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صادق و روراست باشید ممكن است مردم فریبتان بدهند، با وجود این صادق و روراست باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش نداریم، به این دلیل است كه فراموش كرده‌ایم به یكدیگر وابسته‌ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهای ما چندان نیز بزرگ نیستند، تنها كاری كه از ما ساخته است، این است كه كارهای كوچك را با عشقی بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم، مهم، میزان عشقی است كه به كارمان داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان، كاری انجام دهید، به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه نده كسی نزد تو بیاید، مگر اینكه هنگام بازگشت، شادتر و خوشحال تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت‌آمیزترین واژه در دنیا، واژه‌ی نامهربانانه‌ای است كه هرگز بازگو نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را كه طی سالها می سازید ممكن است كسی یك شبه خراب كند، با وجود این بسازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صادق و روراست باشید ممكن است مردم فریبتان بدهند، با وجود این صادق و روراست باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش نداریم، به این دلیل است كه فراموش كرده‌ایم به یكدیگر وابسته‌ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهای ما چندان نیز بزرگ نیستند، تنها كاری كه از ما ساخته است، این است كه كارهای كوچك را با عشقی بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم، مهم، میزان عشقی است كه به كارمان داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان، كاری انجام دهید، به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه نده كسی نزد تو بیاید، مگر اینكه هنگام بازگشت، شادتر و خوشحال تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت‌آمیزترین واژه در دنیا، واژه‌ی نامهربانانه‌ای است كه هرگز بازگو نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند