0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی وچیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌های گذشته را به خاطر نمی‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی می‌رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته‌ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌های عاقل و موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت بیاموز هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می‌کند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می‌شوند، نبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق کار ابلهان است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می‌گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی‌خردی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو. 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی وچیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌های گذشته را به خاطر نمی‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی می‌رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته‌ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌های عاقل و موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت بیاموز هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می‌کند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می‌شوند، نبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق کار ابلهان است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می‌گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی‌خردی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو.