0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضعِ بي جا آخرين حد تكبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين جهان، هر طبع نازك به دست كسي كه فاقد آن است تباه مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستاني نتوانند گناهان كوچك يكديگر را ببخشند، نخواهد توانست دوستي خود را به جايي برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان بي‌ابر مانند درياي بي‌آب و جنگل بي‌درخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهيدست از برخي نعمت هاي دنيا، ولي خسيس، از همه ي نعمت هاي دنيا بي بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ يك بار مي آيد، ولي ترس از فرا رسيدن آن در طول عمر، آدمي را زجر مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق، خود را به وسيله درد تنهايي و جدايي آشكار مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته قدم بر مي دارد، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگان قلبهاي پاك هيچ گاه راحتي و خوشي را به خود نخواهند ديد. زيرا خوشي و راحتي خود را فداي پيشرفت و ترقي ديگران كرده اند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضعِ بي جا آخرين حد تكبر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين جهان، هر طبع نازك به دست كسي كه فاقد آن است تباه مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشش در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستاني نتوانند گناهان كوچك يكديگر را ببخشند، نخواهد توانست دوستي خود را به جايي برسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان بي‌ابر مانند درياي بي‌آب و جنگل بي‌درخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهيدست از برخي نعمت هاي دنيا، ولي خسيس، از همه ي نعمت هاي دنيا بي بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ يك بار مي آيد، ولي ترس از فرا رسيدن آن در طول عمر، آدمي را زجر مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق، خود را به وسيله درد تنهايي و جدايي آشكار مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته قدم بر مي دارد، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگان قلبهاي پاك هيچ گاه راحتي و خوشي را به خود نخواهند ديد. زيرا خوشي و راحتي خود را فداي پيشرفت و ترقي ديگران كرده اند