0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد ؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بی جا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیله درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی این دل آنقدر کوچک شده که جای هیچ حس تازه ای به جز تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای تهران شده ام، باران زده ای که همچنان آلودست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل  این کلمه بی نقطه گاهی برایت تنگ میشود در حد ی نقطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـهـمـیـده ام کـه.... نـفـرت.... مـثـل دیـگـر احـسـاسـات قـیـمـت دارد.... مـثـل عـشـق.... تـنـفـر را هـم.... نـبـایـد خـرج کـسـی کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــــا غروبـــــــــــ سنگ تمام میگذارد برای دل تنگـــــــی هایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته راه مي رود، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصيل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه اي باشد كه نياز به پرسش از اصل ما نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تراژدي است براي آن كس كه احساس مي كند و كمدي است براي آن كه مي انديشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي با دوستان به سر مي بريم ديگر آرزويي نداريم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لابروير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد ؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواضع بی جا آخرین حد تکبر است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیله درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی این دل آنقدر کوچک شده که جای هیچ حس تازه ای به جز تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هوای تهران شده ام، باران زده ای که همچنان آلودست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل  این کلمه بی نقطه گاهی برایت تنگ میشود در حد ی نقطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـهـمـیـده ام کـه.... نـفـرت.... مـثـل دیـگـر احـسـاسـات قـیـمـت دارد.... مـثـل عـشـق.... تـنـفـر را هـم.... نـبـایـد خـرج کـسـی کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــــا غروبـــــــــــ سنگ تمام میگذارد برای دل تنگـــــــی هایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي كه آهسته و پيوسته راه مي رود، هيچ راهي دور نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصيل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه اي باشد كه نياز به پرسش از اصل ما نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تراژدي است براي آن كس كه احساس مي كند و كمدي است براي آن كه مي انديشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي با دوستان به سر مي بريم ديگر آرزويي نداريم