0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.