0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلا را به وسيله آتش......زن را به وسيله طلا ........و مرد را به وسيله زن امتحان کنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان م یپذیرد. فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی ، در پهلوی مقدرات او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند . فیثاغورث 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم . فیثاغورث 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند . . (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت را بياموز؛ بگذار ذهن آرام تو گوش كند و بياموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوست تو مرتکب خطایی شد ، از دوستی او صرفنظر مکن ،زیا که انسان در معرض خطاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در ژرفای روح و قلب خود جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا میتوانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلا را به وسيله آتش......زن را به وسيله طلا ........و مرد را به وسيله زن امتحان کنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان م یپذیرد. فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی ، در پهلوی مقدرات او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند . فیثاغورث 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم . فیثاغورث 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند . . (فیثاغورث)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت را بياموز؛ بگذار ذهن آرام تو گوش كند و بياموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوست تو مرتکب خطایی شد ، از دوستی او صرفنظر مکن ،زیا که انسان در معرض خطاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در ژرفای روح و قلب خود جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا میتوانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران