0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفی افراد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند . ابوریحان ببِرونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نادر شاه همچنان زنده بود و می توانستم در رکابش برای سربلندی ایران شمشیر بزنم . کریم خان زند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند . خواجه نصرالدین توسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نه اینستکه حمله آورد ، بلکه مردی آنستکه در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی . نیما یوشیج 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی هر گریه آخر خنده ای است. مولوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. دیپاک چوپرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال هایت را کنار بگذار و نیتت را خالص کن آنوقت حقیقت در قلبت می تابد . ملا صدرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفی افراد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند . ابوریحان ببِرونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نادر شاه همچنان زنده بود و می توانستم در رکابش برای سربلندی ایران شمشیر بزنم . کریم خان زند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند . خواجه نصرالدین توسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نه اینستکه حمله آورد ، بلکه مردی آنستکه در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی . نیما یوشیج 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی هر گریه آخر خنده ای است. مولوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. دیپاک چوپرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال هایت را کنار بگذار و نیتت را خالص کن آنوقت حقیقت در قلبت می تابد . ملا صدرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند