0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظیفه ای چشم مپوش. سن لانبر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد. سالوبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه خوب ، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند. کلیفتون فادیمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید. ژول کاراوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر گزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است ، بلکه منشاء سایر نیکی ها نیز هست. سیسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی، همزمان دره ای عمیق نیز در کنارش دهان باز خواهد کرد. اگر می خواهی به بهشت دست پیدا کنی، ریشه های تو باید در خود جهنم پا بگیرند. اشو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه کسی که نیکی می کند ، با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود. بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوندو اگر آنها را نادیده بگیریم ، از میان می روند. جان ویکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران . پل پوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ناشناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است. فرانسیس رواتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید. کندورسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند. کن بلانچارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه خدمت نیکو بیفشان.یادگارهای شیرین از آن بیرون خواهد آمد . مادام دوستاهل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است. امرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.رومن رولان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی. هرمان هسه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظیفه ای چشم مپوش. سن لانبر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد. سالوبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه خوب ، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند. کلیفتون فادیمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید. ژول کاراوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکر گزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است ، بلکه منشاء سایر نیکی ها نیز هست. سیسرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی، همزمان دره ای عمیق نیز در کنارش دهان باز خواهد کرد. اگر می خواهی به بهشت دست پیدا کنی، ریشه های تو باید در خود جهنم پا بگیرند. اشو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه کسی که نیکی می کند ، با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود. بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوندو اگر آنها را نادیده بگیریم ، از میان می روند. جان ویکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران . پل پوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ناشناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است. فرانسیس رواتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید. کندورسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند. کن بلانچارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه خدمت نیکو بیفشان.یادگارهای شیرین از آن بیرون خواهد آمد . مادام دوستاهل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است. امرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.رومن رولان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی. هرمان هسه