0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است . کارایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان با عمل زندگی میکنند،نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمیتوانید با قصد انجام یک کار به شهرت برسید . هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید. کارایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد . کارایل 

ت��داد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند . ف – و – رابرتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده قویست که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند . بشرطیکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازیم . دوفون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . اشو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فرزند کار و زحمت خویش است . داروین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است . راحل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی و استفامت از تمام پیمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند . مارلون براندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم . هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ . پارکر پالمر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟ . برادلی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است . کارایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان با عمل زندگی میکنند،نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمیتوانید با قصد انجام یک کار به شهرت برسید . هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید. کارایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد . کارایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند . ف – و – رابرتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده قویست که به همه قوای دیگر حکمرانی می کند . بشرطیکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازیم . دوفون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . اشو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فرزند کار و زحمت خویش است . داروین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است . راحل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی و استفامت از تمام پیمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند . مارلون براندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم . هنری فورد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ . پارکر پالمر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟ . برادلی