0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است. هگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار . آندرومدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند . سانتایانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود. جان دیوئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتلاف وقت ، خودکشی واقعی است. یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده بهترین راهنمای طبیعت است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پیتر دراکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بهره‌وری، ناشی از عملکرد بد کارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است. دمینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی آور است حتی درخواب . موتزارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سراسر زیبائی و کمال است ، و ما کمتر متوجه می شویم. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتمند کسی است که بر مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند. مارلو

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است. هگل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار . آندرومدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند . سانتایانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود. جان دیوئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتلاف وقت ، خودکشی واقعی است. یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده بهترین راهنمای طبیعت است. اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پیتر دراکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بهره‌وری، ناشی از عملکرد بد کارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است. دمینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی آور است حتی درخواب . موتزارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سراسر زیبائی و کمال است ، و ما کمتر متوجه می شویم. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتمند کسی است که بر مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند. مارلو