0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بندی ست بسته میان حیوان و ابر انسان. بندی بر فراز مغاکی . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که آدمی (( چرایی / غایت چیست )) زندگی خویش را می شناسد ؛ آنگاه است که او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر می شود. آدمی مشتاق نیکبختی نیست ؛ تنها انگلیسی چنین است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو ریشه حیات ماست . اگرچه ای ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایه زندگی است . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودستایی مایل است که بوسیله شما اعتماد به خود را بیاموزد . وی از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که نداند ؛ خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد ؛ دست کم معنایی بر آن خواهد افزود ... و از آن ؛ این پندار زاده می شود که گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بت‌ها را واژگون کرده باشی کاری نکرده‌ای، وقتی واقعاْ شهامت خواهی داشت که خوی بت‌پرستی را در درون خویش از میان برداری. نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا که این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند:چیزهایی که هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . نیچه 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فردریش نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بندی ست بسته میان حیوان و ابر انسان. بندی بر فراز مغاکی . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که آدمی (( چرایی / غایت چیست )) زندگی خویش را می شناسد ؛ آنگاه است که او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر می شود. آدمی مشتاق نیکبختی نیست ؛ تنها انگلیسی چنین است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو ریشه حیات ماست . اگرچه ای ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایه زندگی است . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودستایی مایل است که بوسیله شما اعتماد به خود را بیاموزد . وی از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که نداند ؛ خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد ؛ دست کم معنایی بر آن خواهد افزود ... و از آن ؛ این پندار زاده می شود که گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بت‌ها را واژگون کرده باشی کاری نکرده‌ای، وقتی واقعاْ شهامت خواهی داشت که خوی بت‌پرستی را در درون خویش از میان برداری. نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش . نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا که این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند:چیزهایی که هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند . فردریش نیچه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . نیچه 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران