0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقیر هستیم، اما خوش سلیقه ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی از دلایل نوینی كه موجب فقر ما است، نیازهای جدید ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین درجه فساد، به كار بردن قوانین برای ستم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا در دنیا كسی آنقدر عاقل است كه از تجارب دیگران عبرت گیرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختیار افكار ما نیز در دست خودمان نیست، زیرا كمابیش همیشه بی اختیار فكر می كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگهای كتاب به منزله بالهایی هستند كه روح ما را به جهان روشنایی پرواز می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای جلب نیكی، رفع بدی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ تنها تصویر جنایتها و تیره بختی های بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هنرها برادر یكدیگرند؛ هریك از هنرها بر هنرهای دیگر روشنایی می افكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم آزادی را دوست می دارند، اما مهارت عجیبی در نابود كردن آن به كار می برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق را بگویید و مردم را آگاه سازید، هرچند مطمئن باشید كه كشته خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانم! زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد، اما زیبایی اخلاق و فهم شما، روح را نوازش می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در دنیا وجود ندارد. زندگی ما عبارت است از محاكمه یا تنبیه كردن، پاداش گرفتن و یا انجام اعمال احتیاطی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی كالایی است كه طبیعت به قیمت بسیار گران، آن را به ما می فروشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت وكامیابی در زندگانی تابع رویدادها نیست، بلكه از خود ما سرچشمه می گیرد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقیر هستیم، اما خوش سلیقه ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی از دلایل نوینی كه موجب فقر ما است، نیازهای جدید ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین درجه فساد، به كار بردن قوانین برای ستم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا در دنیا كسی آنقدر عاقل است كه از تجارب دیگران عبرت گیرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختیار افكار ما نیز در دست خودمان نیست، زیرا كمابیش همیشه بی اختیار فكر می كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگهای كتاب به منزله بالهایی هستند كه روح ما را به جهان روشنایی پرواز می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای جلب نیكی، رفع بدی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ تنها تصویر جنایتها و تیره بختی های بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هنرها برادر یكدیگرند؛ هریك از هنرها بر هنرهای دیگر روشنایی می افكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم آزادی را دوست می دارند، اما مهارت عجیبی در نابود كردن آن به كار می برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق را بگویید و مردم را آگاه سازید، هرچند مطمئن باشید كه كشته خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانم! زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد، اما زیبایی اخلاق و فهم شما، روح را نوازش می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در دنیا وجود ندارد. زندگی ما عبارت است از محاكمه یا تنبیه كردن، پاداش گرفتن و یا انجام اعمال احتیاطی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی كالایی است كه طبیعت به قیمت بسیار گران، آن را به ما می فروشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت وكامیابی در زندگانی تابع رویدادها نیست، بلكه از خود ما سرچشمه می گیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران