0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت یك ملت غالبا بستگی به خوب كار كردن و یا خوب كار نكردن دستگاه گوارش نخست وزیران ملت داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی هرگز بدكار و پلید به دنیا نمی آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز برای من به معنای زندگی است: آزادی و بانویی كه او را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت جز رؤیا چیز دیگری نیست، فقط به نظر حقیقت دارد؛ چه وقتی انسان می خواهد میزان زندگی را حساب كند نباید اندازه ی لذتها را بسنجد بلكه باید رنجهایی را كه از آنها رهایی یافته است نیز در نظر بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب، چیزی غیر از گفتار و رفتار توام با مهربانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها مثل ماهی هستند؛ به دست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشكل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیام��

:

كسانی كه می توانند حرفهای پوچ و بی معنی را در باور تو بگنجانند، می توانند تو را مجبور به انجام كارهای وحشیانه كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كشوری كه بهای خدمتكاران و دانشمندان را نداند و از آنان سپاسگزاری ننماید، نباید امید پیشرفت داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه آرزوهایش سودمند باشد، ثروتمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه حرف پول پیش می آید، همه پیرو یك كیش و آیین می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاپ می میرد، اما دستگاه او پابرجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی، ازدواج دو روح است و در آن، ترك كردن و طلاق جایز نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسایی و پرهیزگاری در قلب نشسته است، نه جای دیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی در جهان نیست كه عشق از عاشقان، شاعر نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابهای مفید، آنهایی هستند كه خواننده را تشویق به تكمیل آن كنند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت یك ملت غالبا بستگی به خوب كار كردن و یا خوب كار نكردن دستگاه گوارش نخست وزیران ملت داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی هرگز بدكار و پلید به دنیا نمی آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز برای من به معنای زندگی است: آزادی و بانویی كه او را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت جز رؤیا چیز دیگری نیست، فقط به نظر حقیقت دارد؛ چه وقتی انسان می خواهد میزان زندگی را حساب كند نباید اندازه ی لذتها را بسنجد بلكه باید رنجهایی را كه از آنها رهایی یافته است نیز در نظر بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب، چیزی غیر از گفتار و رفتار توام با مهربانی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها مثل ماهی هستند؛ به دست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشكل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه می توانند حرفهای پوچ و بی معنی را در باور تو بگنجانند، می توانند تو را مجبور به انجام كارهای وحشیانه كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كشوری كه بهای خدمتكاران و دانشمندان را نداند و از آنان سپاسگزاری ننماید، نباید امید پیشرفت داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه آرزوهایش سودمند باشد، ثروتمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه حرف پول پیش می آید، همه پیرو یك كیش و آیین می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاپ می میرد، اما دستگاه او پابرجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی، ازدواج دو روح است و در آن، ترك كردن و طلاق جایز نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسایی و پرهیزگاری در قلب نشسته است، نه جای دیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی در جهان نیست كه عشق از عاشقان، شاعر نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابهای مفید، آنهایی هستند كه خواننده را تشویق به تكمیل آن كنند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران