0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك حالت خوش آیندی نیست، ولی ادعای یقین خنده دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ كس نمی داند كه در پشت پرده ظاهری حوادث چه می گذرد. امروز به خوبی بر من ثابت شده كه درباره هیچ چیز نباید از روی اسناد و ظواهر قضاوت كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر هر كس تنها یك ربع ساعت به فكر زندگی خویش باشد و بیاندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت بدی كردن در هر روز صدها بار به دست می آید و فرصت خوبی كردن در هر سال، یكبار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه برسد به دوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند كودكی است كه اگر می خواهید به خواب نرود، پیوسته باید او را سرگرم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر كسی یك ربع ساعت تنها به فكر زندگی خود باشد و بیندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه از زندگی او بهتر از ماه قبل خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خدمتی صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كه دوستی كم كم به اوج خود برسد. اگر این رسیدن برق آسا باشد، ناگهان از نفس می افتد و متوقف می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید در زندگی دارای هدف عالی بوده و افق بالاتری را بنگریم زیرا بدون هدف زیستن ثمره ای جز خستگی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفت، دشمن اسم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید باغ خود را پرورش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه افراد ازدواج كرده بیشتر شوند، جنایتها كمتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست؛ هم تلخی و شوری دارد و هم تندی و ترشی و شیرینی و بیمزگی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شك حالت خوش آیندی نیست، ولی ادعای یقین خنده دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا هیچ كس نمی داند كه در پشت پرده ظاهری حوادث چه می گذرد. امروز به خوبی بر من ثابت شده كه درباره هیچ چیز نباید از روی اسناد و ظواهر قضاوت كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر هر كس تنها یك ربع ساعت به فكر زندگی خویش باشد و بیاندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت بدی كردن در هر روز صدها بار به دست می آید و فرصت خوبی كردن در هر سال، یكبار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه برسد به دوری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند كودكی است كه اگر می خواهید به خواب نرود، پیوسته باید او را سرگرم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور می كنم كه اگر كسی یك ربع ساعت تنها به فكر زندگی خود باشد و بیندیشد كه آن را اصلاح كند، هر ماه از زندگی او بهتر از ماه قبل خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خدمتی صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار كه دوستی كم كم به اوج خود برسد. اگر این رسیدن برق آسا باشد، ناگهان از نفس می افتد و متوقف می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید در زندگی دارای هدف عالی بوده و افق بالاتری را بنگریم زیرا بدون هدف زیستن ثمره ای جز خستگی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفت، دشمن اسم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید باغ خود را پرورش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه افراد ازدواج كرده بیشتر شوند، جنایتها كمتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست؛ هم تلخی و شوری دارد و هم تندی و ترشی و شیرینی و بیمزگی.