0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید انسان شایسته ای شوید، از هوای نفس بکاهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف، کلمه ای بی معنی است؛ هیچ چیز بدون دلیل به وجود نمی آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی سوالهای فرد، بهتر از جوابهای او می توانید درباره اش قضاوت کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، همه زخمها را بهبود می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیلش این است که قوی نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد که صاحبخانه می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه ای که در دسترس ماست از میوه بالای شاخه درخت لذیذتر است، ولی میوه بالای درخت از این جهت در نظرمان جلوه می کند که دستمان به آن نمی رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که امید دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را می شناسد، نه طبیعت را و نه زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش های چند مگس هرگز اسب چابک را از تاختن باز نمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را می توان زیر پا له کرد، ولی بوی عطر آنرا نمی توان در فضا کُشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه آرزوهایش سودمند باشد، ثروتمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه حرف پول پیش می آید، همه پیرو یك كیش و آیین می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم آزادی را دوست می دارند، اما مهارت عجیبی در نابود كردن آن به كار می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق را بگویید و مردم را آگاه سازید، هرچند مطمئن باشید كه كشته خواهید شد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانسو ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید انسان شایسته ای شوید، از هوای نفس بکاهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف، کلمه ای بی معنی است؛ هیچ چیز بدون دلیل به وجود نمی آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی سوالهای فرد، بهتر از جوابهای او می توانید درباره اش قضاوت کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، همه زخمها را بهبود می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیلش این است که قوی نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد که صاحبخانه می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه ای که در دسترس ماست از میوه بالای شاخه درخت لذیذتر است، ولی میوه بالای درخت از این جهت در نظرمان جلوه می کند که دستمان به آن نمی رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که امید دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را می شناسد، نه طبیعت را و نه زندگی را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش های چند مگس هرگز اسب چابک را از تاختن باز نمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را می توان زیر پا له کرد، ولی بوی عطر آنرا نمی توان در فضا کُشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه آرزوهایش سودمند باشد، ثروتمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه حرف پول پیش می آید، همه پیرو یك كیش و آیین می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم آزادی را دوست می دارند، اما مهارت عجیبی در نابود كردن آن به كار می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق را بگویید و مردم را آگاه سازید، هرچند مطمئن باشید كه كشته خواهید شد